Metoda inwentaryzacji zależy od składnika aktywów

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 04-11-2013 r.

Wytyczne ustawy o rachunkowości określają metodologię przeprowadzania inwentaryzacji, uzależniając zastosowaną metodę od rodzaju inwentaryzowanego składnika aktywów i pasywów. Inwentaryzacji stanu aktywów, pasywów oraz innych składników jednostki dokonuje się w drodze spisu z natury, potwierdzenia stanu, weryfikacji z dokumentami.

Podstawową i najbardziej pracochłonną metodą inwentaryzacji jest spis z natury. Dokonywany jest on w odniesieniu do posiadanych przez jednostkę składników aktywów w postaci materialnej, czyli takich, które można policzyć, zmierzyć, zważyć.

 

Metoda spisu z natury polega na ustaleniu rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego poszczególnych składników majątkowych poprzez ich policzenie, zmierzenie, zważenie i dokonanie wyceny. Istnieją jeszcze dwie metody inwentaryzacji.

Związek poszczególnych metod inwentaryzacyji ze składnikami majątku jednostki przedstawia tabela.

Metody inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów

Spis z natury Potwierdzenie stanu Weryfikacja z dokumentami
 • środki trwałe,
 • maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe w budowie,
 • nieruchomości stanowiące inwestycje,
 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 • aktywa pieniężne, z wyjątkiem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • papiery wartościowe w postaci materialnej,
 • stanowiące własność innych podmiotów, a znajdujące się w jednostce składniki aktywów (nie dotyczy podmiotów świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i usługi składowania)
 • aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie niematerialnej,
 • należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek,
 • własne składniki aktywów powierzone kontrahentom
 • środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 • grunty oraz prawa zaliczane do nieruchomości,
 • należności sporne i wątpliwe,
 • należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 • należności i zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 • składniki aktywów i pasywów, w odniesieniu do których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe,
 • inne aktywa i pasywa wcześniej niewymienione
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31729 )
Array ( [docId] => 31729 )