Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 25-11-2013 r.

Jedną z ostatnich czynności zespołu spisowego w związku z przeprowadzonym spisem z natury jest opracowanie sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń. Warto poznać inne obowiązki, jakie spoczywają na zespole spisowym w związku z zakończeniem spisu z natury.

Zakończenie spisów z natury inwentaryzowanych aktywów polega m.in. na tym, że po wpisaniu do arkusza spisowego ostatniej pozycji wpisuje się poniżej adnotację informującą o tym, że spis został zakończony na określonej pozycji.

 

Osoby materialnie odpowiedzialne powinny potem złożyć oświadczenie końcowe stwierdzające, że:

  • nie wnoszą zastrzeżeń do kompletności i poprawności spisu oraz

  • ujęto w nim wszystkie znajdujące się w rejonie spisowym składniki dokładnie w ich obecności lub z ich udziałem przeliczone, przemierzone i przeważone.

Jeżeli osoby te wnoszą określone zastrzeżenia, należy je w tym momencie sprecyzować i zapisać, wraz z ich uzasadnieniem.

W przypadku pól spisowych, w których składniki ewidencjonowane są jedynie wartościowo, zespoły spisowe dokonują wyceny arkuszy spisowych przez wypełnienie w nich również kolumn ceny i wartości oraz przez podsumowanie, czemu służy sporządzenie zestawienia stronic spisu. Ustaloną w wyniku spisu wartość składników znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej lub zakładach gastronomicznych, porównuje się z saldem raportu sklepu lub wydruku kasy fiskalnej i dokonuje się tym sposobem wstępnego rozliczenia inwentaryzacji. Umożliwia to ocenę poprawności ewidencji i spisu, kontrolę kilku lub kilkunastu pozycji, których ilość warto byłoby ponownie sprawdzić, dokonania powtórnego spisu (przy większych różnicach) bądź dopuszczenia placówki do otwarcia w przypadku stwierdzenia różnic nieistotnych.

Zespół spisowy w czasie spisu majątku obligatoryjnie dokonuje w porozumieniu z osobą materialnie odpowiedzialną oceny przydatności składników majątku służącej do bieżącej działalności. Spisuje się je na oddzielnych arkuszach. W razie stwierdzenia składników zbędnych, nadmiernych, niepełnowartościowych itp. zespół spisowy (lub inny zespół powołany do tego celu) w porozumieniu z komisją inwentaryzacyjną oraz po zasięgnięciu opinii głównego księgowego opracowuje projekt ich wyceny i przedstawia wnioski w sprawie ich zagospodarowania. Te zasady nie dotyczą inwentaryzacji aktywów finansowych.

Do sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń.

zespół spisowy dołącza komplet dokumentacji związanej ze spisem, a więc także arkusze spisowe wykorzystane, anulowane i niewykorzystane, protokoły kontroli kasy, rysunki, obmiary, obliczenia i inne materiały pomocnicze, spisy i protokoły wyceny artykułów niepełnowartościowych, nadmiernych i zbędnych, oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie. Sprawozdanie to wraz z załącznikami przekazywane jest przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

Ostatnią czynnością zespołu spisowego jest zwrócenie osobom materialnie odpowiedzialnym prowadzonej przez nie, lecz zabezpieczonej na czas spisu, ewidencji inwentaryzowanych składników.


dr Katarzyna Trzpioła
, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33593 )
Array ( [docId] => 33593 )