Terminy przeprowadzania inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 16-09-2013 r.

Zakończenie działalności przez jednostkę oraz dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości – to dodatkowe zdarzenia przewidziane w ustawie o rachunkowości, które obligują jednostkę do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Oprócz sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego zdarzają się sytuacje kiedy konieczne jest sporządzenie na inny dzień sprawozdania finansowego i w związku z tym przeprowadzenie inwentaryzacji.

Ustawa o rachunkowości wskazuje zatem iż inwentaryzacja musi być przeprowadzona także na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Przy czym można odstąpić od inwentaryzacji w dwóch przypadkach (art. 12 ust. 3 uor):

  • Dla jednostek, które ogłosiły upadłość z możliwością zawarcia układu.
  • Dla jednostek łączących się lub dzielonych, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli będzie sporządzona pisemna umowa o odstąpieniu od inwentaryzacji.

Dodatkowo można nie przeprowadzać inwentaryzacji na koniec roku w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b uor jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych.

Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji rocznej


Lp. Rodzaj składników podlegających inwentaryzacji Sposób inwentaryzacji
spisy z natury – częstotliwość dokonywania uzgodnienie (potwierdzenie stanu) sald porównanie (weryfikacja) danych ewidencji z dokumentacją i ich analiza
rocznie
1. Środki pieniężne i papiery wartościowe Znajdujące się w jednostce (w sejfach, kasach pancernych itp.) – co najmniej na dzień bilansowy Zdeponowane w bankach lub innych instytucjach – co najmniej na dzień bilansowy
2. Środki pieniężne znajdujące się w bankach na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach itp. Co najmniej na dzień bilansowy
3. Zasoby znajdujące się w innych jednostkach (z wyjątkiem znajdujących się w jednostkach świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne oraz składowania) Powiadomienie właściciela o wynikach spisu z natury, dokonanego w ciągu trzech miesięcy przed dniem bilansowym i 15 dni po dniu bilansowym Według stanu na dzień bilansowy, jeżeli kontrahent nie potwierdził stanu
4. Należności, w tym: pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych) Według stanu w okresie trzech miesięcy przed dniem bilansowym i pierwszych 15 dni po dniu bilansowym
5. Należności sporne, wątpliwe, publicznoprawne i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych Według stanu na dzień bilansowy
6. Zobowiązania wszelkiego rodzaju Na podstawie wniosku wierzyciela lub z własnej inicjatywy Według stanu na dzień bilansowy
7. Niewymienione wyżej aktywa i pasywa, a także wymienione – jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie sald z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe Według stanu na dzień bilansowy
8. Obce zasoby przyjęte przez jednostkę do przerobu, przechowania, w najem lub dzierżawę Na dzień bilansowy lub na inny dzień w okresie trzech miesięcy do dnia bilansowego i 15 dni po dniu bilansowym


Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).


dr Katarzyna Trzpioła
, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31717 )
Array ( [docId] => 31717 )