Udzielone pożyczki inwentaryzujemy metodą potwierdzenia salda

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 01-10-2013 r.

Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia salda. Dzięki tej metodzie można wykryć nieprawidłowości i nadużycia w gospodarce finansowej.

Rodzaj aktywów i pasywów objętych metodą potwierdzenia salda:

 • aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, lokaty i kredyty,
 • należności, pożyczki, zobowiązania – z wyjątkiem rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych,
 • powierzone kontrahentom własne składniki aktywów (użyczone, wydzierżawione środki trwałe, materiały w przerobie, towary w komisie).

Inwentaryzację w formie potwierdzenia salda stosuje się do:

 1. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,
 2. należności, w tym udzielonych pożyczek, oprócz należności wątpliwych i spornych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych,
 3. powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

Ważne zasady dotyczącej metody potwierdzenia salda to:

 1. W wypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz papierów wartościowych – uzgodnienie salda na dzień bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego dany rachunek lub od jednostki, w której są przechowywane papiery wartościowe.
 2. Dla należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek) – obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. Wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk „Potwierdzenie salda”. W razie wystąpienia rozbieżności sald wyjaśnia przyczyny ich powstania.
 3. Dla powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – obowiązek inwentaryzacji spoczywa zarówno na właścicielu, który powinien wysłać pismo o potwierdzeniu salda, jak i na użytkowniku tych składników, który powinien spisem z natury objąć również składniki niestanowiące jego własności.

Inwentaryzacja w formie uzyskania potwierdzenia sald nie dotyczy należności:

 • z tytułów publicznoprawnych,
 • spornych i wątpliwych,
 • od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, na przykład osób fizycznych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31722 )
Array ( [docId] => 31722 )