Wycena zinwentaryzowanych składników aktywów i pasywów

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 07-11-2013 r.

Inwentaryzacja roczna składników majątku jednostki jest związana z prawidłową wyceną zinwentaryzowanych składników aktywów i pasywów. Wycena dokonywana jest zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i ma charakter wyceny bilansowej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenie podlegają również aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych. Wycena zinwentaryzowanych aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z wytycznymi art. 30 ustawy o rachunkowości, według kursu waluty z dnia bilansowego.

 

Dokonywana na dzień bilansowy wycena zinwentaryzowanych aktywów i pasywów jednostki zakłada, że:

 1. Środki trwałe wyceniane są według wartości nominalnej, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 3. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 4. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; do ich wyceny zastosowanie znajduje również wycena dokonana według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

 5. Inwestycje długoterminowe z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, według wartości godziwej albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów określony został termin wymagalności,

 6. Udziały w innych jednostkach oraz inne aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć w następujący sposób: skutki przeszacowania powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

 7. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według zasad określonych dla udziałów w innych jednostkach i innych aktywów finansowych lub metodą praw własności, pod warunkiem że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych.

 8. Udziały (akcje) własne wyceniane są według ceny nabycia.

 9. Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

 10. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

 11. Należności i udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, przy czym należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

 12. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

 13. Zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, według skorygowanej ceny nabycia, według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy.

 14. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

 15. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31731 )
  Array ( [docId] => 31731 )