MSSF 7 wskazuje jak ujawniać informacje ilościowe

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 20-08-2013 r.

Informacje, jakie powinno się zaprezentować zgodnie z wymaganiami MSSF 7 można podzielić na: informacje ilościowe oraz jakościowe (opisowe). MSSF 7 oczywiście wymaga przedstawienia danych porównawczych.

Jeśli sporządzane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF za rok 2013, w odniesieniu do informacji ujawnianych zgodnie z MSSF 7 muszą zostać zaprezentowane również te same informacje za rok poprzedni (2012). Nie ma w tym względzie żadnego znaczenia, czy rok 2013 jest pierwszym rokiem, za który firma sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF, czy też standardy międzynarodowe zostały wdrożone wcześniej.

W niektórych przypadkach te dane zostaną zaprezentowane w odrębnych notach, a jeśli zakres informacji ilościowych w nocie to umożliwi - w jednej nocie zostaną zaprezentowane dane za rok bieżący oraz za rok poprzedni.

Zgodnie z MSSF 7 należy ujawnić informacje ilościowe na temat wartości bilansowej poszczególnych kategorii instrumentów finansowych według ich ujęcia w bilansie („sprawozdaniu z pozycji finansowej” według MSR 1).

Ustalając kategorie instrumentów finansowych, spółka może przyjąć inny układ niż wskazywany w MSR 32/ MSR 39, jednak minimalny zakres prezentowanych informacji ilościowej powinien uwzględniać rozróżnienie:

  • instrumentów wycenianych w wartości godziwej oraz instrumentów wycenianych w wysokości zamortyzowanego kosztu,
  • kategorii instrumentów finansowych, które nie są objęte zakresem MSR 39.

Na podstawie tych informacji następuje „uzgodnienie” kategorii instrumentów finansowych z pozycjami bilansu, w których „odnajdują się” poszczególne aktywa i zobowiązania finansowe. Dla przejrzystości możemy sporządzić odrębne noty dla aktywów i zobowiązań.

W kolejnej nocie trzeba przedstawić informacje na temat przeklasyfikowań dokonanych pomiędzy poszczególnymi kategoriami instrumentów finansowych. Ostatnia poprawka do MSR 39 zwiększyła zakres możliwych przeklasyfikowań, niemniej jednak zdarzenia takie będą miały raczej charakter incydentalny. Informacja o przeklasyfikowanych składnikach aktywów finansowych będzie miała charakter ilościowo-jakościowy (nota nr 2). We wskazanej nocie trzeba wskazać powód, dla którego dokonano przeklasyfikowania, np.:

  • złamanie zasad kwalifikowania aktywów finansowych do kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności”;
  • zakończenie okresu, w którym obowiązywał zakaz wykorzystywania kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności” i ponowne ujęcie odpowiednich długoterminowych aktywów finansowych w tej kategorii.

Więcej na ten temat w Nowych Standardach Sprawozdawczości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31774 )
Array ( [docId] => 31774 )