Opcje jako instrumenty pochodne w MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-06-2013 r.

Nabywając opcję można ją zrealizować, jeżeli będzie to opłacalne. Druga strona umowy (wystawca opcji) posiada obowiązek, który będzie musiała wypełnić, jeżeli zażąda tego nabywca opcji. Kontrakty opcyjne wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.

Za wartość godziwą, zgodnie z art. 28 ust. 6 UoR przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa.

 

Opcje jako instrumenty pochodne posiadające wartość godziwą równą kwocie zapłaconej premii powinny podlegać ujęciu w księgach rachunkowych od momentu zawarcia umowy. Na podstawie § 13 ust. 1 RMF, aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe - w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się także poniesione koszty transakcji.

Na gruncie MSR opcje także są traktowane jako instrument finansowy.

Zgodnie z MSR 39 opcje put i call powinny zostać ujęte odrębnie jako:
  • składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - opcja nabyta przez spółkę
  • składnik zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu - opcja wystawiona przez spółkę
Ujęcie początkowe jest zbieżne z MSR 39, zgodnie z którym opcje powinny zostać ujęte w księgach na moment ich wprowadzenia w wysokości początkowej wartości godziwej przekazanych/otrzymanych środków pieniężnych. W przypadku opcji będzie to wartość premii opcyjnej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31769 )
Array ( [docId] => 31769 )