MSSF 7 - jak sporządzić analizę wrażliwości

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 20-08-2013 r.

MSSF 7 wymaga, aby sporządzić tzw. analizę wrażliwości dotyczącą narażenia  firmy na ryzyko rynkowe związane z posiadanymi instrumentami finansowymi. Ryzyko rynkowe nie jest jedynym ryzykiem, na jakie narażone są firmy, jednak w odniesieniu do analizy wrażliwości tylko ten rodzaj ryzyka jest brany pod uwagę.

W świetle MSSF 7 wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka związanego z instrumentami finansowymi: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności oraz ryzyko rynkowe. Poszczególne rodzaje ryzyka oznaczają odpowiednio:

 
 1. Ryzyko kredytowe - ryzyko, że jedna ze stron instrumentu finansowego, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań, spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.

 2. Ryzyko płynności - ryzyko, że jednostka napotka trudności w wywiązaniu się z zobowiązań związanych z zobowiązaniami finansowymi.

 3. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany wartości godziwej instrumentu finansowego spowodowane czynnikami rynkowymi. W ramach ryzyka rynkowego (w zależności od rozpatrywanych czynników ryzyka) wyróżnia się:

 • ryzyko walutowe - jest to ryzyko, że wartość instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy pieniężne z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut;
 • ryzyko stopy procentowej - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych;
 • inne ryzyko cenowe - jest to ryzyko, że wartość instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych spowodowane przez czynniki charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów lub ich emitentów albo przez czynniki wpływające na wszystkie instrumenty będące w obrocie rynkowym.

  Jeśli istnieją inne ryzyka, które mogą oddziaływać na sytuacje majątkowa i finansowa w szczególności instrumenty finansowe to należy o nich tez po informować do takich rodzajów ryzyk należą np. ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne. Ryzyko strategiczne, ryzyko biznesowe i ryzyko reputacji są odrębnymi kategoriami ryzyka.

  Wspomniana analiza wrażliwości dotyczy właśnie ryzyka rynkowego. Należy zatem wskazać, jaki jest teoretyczny, możliwy wpływ czynników ryzyka rynkowego na rachunek zysków i strat oraz na kapitał własny. Analizę wrażliwości trzeba przeprowadzić według stanu na dzień bilansowy (oraz na poprzedni dzień bilansowy na potrzeby prezentacji danych porównawczych). Trzeb zatem wskazać, o ile zmieniłaby się wartość bilansowa (i jak wpłynęłoby to na rachunek zysków i strat bądź kapitał własny), gdyby zmianie uległ określony czynnik ryzyka rynkowego.

  Przemysław Czajor, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31773 )
  Array ( [docId] => 31773 )