Od 2016 r. zmiany w zakresie ujmowania aktywów przeznaczonych do sprzedaży

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 14-01-2016 r.

Zasady prezentowania aktywów, które nie będą wykorzystywane w jednostce w jej bieżącej działalności zawiera MSSF 5.

Standard ten wskazuje, iż aktywo, które jednostka zamierza sprzedać poza swoją działalnością operacyjną, dlatego iż nie chce już go wykorzystywać w swojej aktywności powinien być odrębnie prezentowany. Jako aktywa dostępne do sprzedaży należy dotychczas także kwalifikować aktywa, które mają być wydane właścicielom, jako tzw. dywidenda rzeczowa. Zmiana przeznaczenia powinna spowodować ponowną wycenę i zmianę sposobu prezentowania w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) Od 2016r będą obowiązywały w tym zakresie zmiany.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2343 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34 (Dz.U. L 330 z 16.12.2015) zmienił brzmienie MSSF 5.

Od okresów rocznych zaczynających się 1 stycznia 2016 r lub później (zgodnie z par 44 MSSF 5) obowiązuje zasada, iż jeśli jednostka zaklasyfikowała składnik aktywów (lub grupę do zbycia), jako aktywo przeznaczone do wydania właścicielom, a kryteria uprawniające do dokonania takiej kwalifikacji nie są już spełnione to jednostka zaprzestaje klasyfikacji tego składnika aktywów (lub grupy do zbycia), jako przeznaczonego do wydania właścicielom. W takich przypadkach jednostka stosuje wytyczne określone w paragrafach 27–29 w celu ujęcia tej zmiany chyba, że zastosowanie ma paragraf 26 A.

A nowo dodany paragraf 26A wskazuje, iż jeśli jednostka dotychczas zamierzała sprzedać składnik aktywów, ale postanowiono przekazać go, jako tzw. dywidendę rzeczową właścicielom, to należy traktować to zdarzenie, jako kontynuowanie dotychczasowego planu zbycia tego składnika aktywów. I w konsekwencji nie należy przywracać do go aktywów trwałych operacyjnych ani nie dokonywać jego ponownej wyceny, jak to ma miejsce w pozostałych przypadkach zmiany sposobu wykorzystania aktywa, do którego zastosowano MSSF 5.

Jak zostało wskazane powyższa reguła obowiązuje w sprawozdaniach za 2016 r jednak wcześniejsze jej zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia w dodatkowych notach i objaśnieniach.

Przykład:

Spółka ASD SA w maju 2015 r zrezygnowała z wykorzystania tokarki X o wartości początkowej 185.000 i dotychczasowym umorzeniu 80.000 zł. Działalność jednostki, do której ta maszyna była wykorzystywana jest kontynuowana, zarząd jednak ocenił, iż maszyna zostanie zastąpiona nowocześniejszym urządzeniem. Tokarkę X przeznaczono, zatem do zbycia. W grudniu na zgromadzeniu akcjonariuszy podjęto uchwałę, iż dywidenda za 2015 r może być wypłacana w formie rzeczowej np. maszyn. Zarząd spółki, zatem podjął decyzję, iż korzystniejszym rozwiązaniem dla spółki będzie nie sprzedaż tokarki, ale jej przekazanie akcjonariuszowi.

Tokarka w sprawozdaniu finansowym za 2015 r może być ujęta nadal, jako aktywo przeznaczone do zbycia lub wydania właścicielom, ponieważ zarząd zdecydował o wcześniejszym zastosowaniu zmiany w MSSF 5. Tokarka będzie wyceniona w wartości księgowej lub wartości godziwej na koniec 2015r pomniejszonej o koszty wydania składnika aktywów.

Przypomnieć warto, iż omawiana zmiana jest konsekwencją opublikowanego w dniu 25 września 2014 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) dokumentu Annual Improvements to International Financial Reporting Standard 2012–2014 Cycle (coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2012–2014, „coroczne zmiany”).

Katarzyna Trzpioła, specjalista z zakresu rachunkowości i podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38353 )
Array ( [docId] => 38353 )