Jak rozliczać koszty z przełomu roku

Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 09-02-2017 r.

Zasada współmierności przychodów i kosztów nakazuje przyporządkowywać przychody do okresów sprawozdawczych, a następnie do tych przychodów koszty poniesione w celu ich uzyskania. Efektem tego są m.in. rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, ujmuje je jako tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (dalej: RMK). Dzięki stosowaniu czynnych rozliczeń międzyokresowych można wiarygodnie ustalić wynik finansowy, w każdym (miesięcznym) okresie sprawozdawczym.

Najczęściej spotykanymi przykładami RMK czynnych są:

 • ubezpieczenia majątkowe, osobowe,
 • opłacone z góry prenumeraty, czynsze,
 • koszty remontów, które pozwolą na użytkowanie środków trwałych bez konieczności ponoszenia w przyszłości większych nakładów,
 • opłaty wstępne przy umowach leasingu operacyjnego, jeśli opłaty dotyczą kilku okresów sprawozdawczych,
 • koszty reklamy i promocji, jeśli dotyczą kilku okresów sprawozdawczych,
 • poniesione z góry prowizje, odsetki, dyskonta.
Przykład:

Spółka ASS sp. z o.o. kupiła w listopadzie reklamę w prasie za okres 1 grudnia 2016 r. − 28 lutego 2017 r. za 15.000 zł +3.450 zł VAT. Spółka nie stosuje uproszczeń przy ujmowaniu RMK i zaksięguje następująco:

 1. Faktura za usługi reklamowe
 • Wn Rozliczenie zakupu 15.000 zł
 • Wn VAT naliczony 3.450 zł
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 18.450 zł.
 • Wn Usługi obce 15.000 zł
 • Ma Rozliczenie zakupu 15.000 zł
 • Wn Koszty zarządu 5.000 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 5.000 zł
 • Wn Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 10.000 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 10.000 zł
 • Wn Koszty zarządu 5.000 zł
 • Ma Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 5.000 zł.
 1. Ujęcie kosztów 15.000 zł
 1. Ujęcie kosztów przypadających na grudzień
 1. Ujęcie kosztów przypadających do rozliczenia w styczniu i lutym 2017 roku (2/3 z 15.000 zł)
 1. Ujęcie kosztów w styczniu

 

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne to zobowiązania jeszcze nieudokumentowane w ostateczny sposób, ale już odzwierciedlające poniesienie nakładów, zużycie czynników działalności.

W odróżnieniu od czynnych RMK bierne RMK odnoszą się do przyszłych, planowanych i często jeszcze dokładnie nieznanych przyszłych zobowiązań. Bierne RMK to kwoty przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały dostarczone lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą.

Kwota biernych RMK wynika z oszacowania prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności (art. 39 ust. 2 uor):

1)     ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, których kwotę zobowiązania możesz oszacować w sposób wiarygodny,

2)     z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę możesz oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Rozliczenia międzyokresowe bierne często też określane są jako rezerwy, ale dlatego że te zdarzenia dotyczą podstawowej działalności operacyjnej i ujmowane są jako rozliczenia międzyokresowe oraz jako koszty podstawowej działalności operacyjnej, muszą wpływać na zysk (stratę) ze sprzedaży w rachunku zysków i strat.

Najczęściej nakłady ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą:

 • rezerw na koszty np. zużytej energii − wartość oszacowana jest na podstawie odczytu liczników energii, cenników i umów z dostawcą,
 • rezerw na koszty marketingowe, reklamy − wartość to kwota wynikająca z zawartych umów,
 • rezerw na świadczenia pracownicze – oszacowuje się je jako wartość przyszłej nagrody pracowniczej lub innego wynagrodzenia przypadająca na pracownika ustalona z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie, prawdopodobieństwa wypłaty,
 • RMB na naprawy gwarancyjne − obejmuje koszty napraw z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia usterek,
 • RMB na zwroty towarów i wyrobów długotrwałego użytku – jest to wartość zwracanych dóbr z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zwrotu.
dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40033 )
Array ( [docId] => 40033 )