Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 roku. Nowy limit

Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 30-11-2016 r.

W przyszłym roku jednostki, której przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Dowiedz się więcej.

Zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Chodzi o podniesienie progu obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000

Limit ten będzie dotyczył osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Po zmianach  jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. W przypadku przychodów poniżej progu prowadzenie ksiąg będzie dobrowolne.

Dodatkowy obowiązek

W związku z ta zmianą zaproponowano nowelizację art. 70a uor. Po zmianach  kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Mikroprzedsiębiorcy

Proponowana zmiana zakłada też wykreślenie z katalogu jednostek mikro art. 3 ust. 1a pkt 3 uor. Oznacza to, że jednostkami mikro będą mogły być jedynie te osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzić będą księgi rachunkowe dobrowolnie.

Proponowana zmiana ograniczy liczbę jednostek małych, gdyż około 13,8 tys. podatników (za OSR), osiągających przychody w przedziale 1,2 mln – 2 mln euro, zostanie w ogóle zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie zostanie poszerzony krąg jednostek małych o nowe podmioty, nieobjęte obecnie tymi przepisami.

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. w związku, z czym w art. 25 zaproponowano, że zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych za 2017 r. składane mogą być w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Projekt został skrytykowany przez środowiska księgowe – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, które wskazały, że podniesienie progu może zagrozić bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Etap legislacyjny: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – po I czytaniu w Sejmie, przekazany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

dr Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39786 )
Array ( [docId] => 39786 )