Kierownik jednostki może dokonać przeniesienia wydatków

Data: 17-07-2013 r.

Dysponenci części budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału (art. 171 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Należy pamiętać, że upoważnienie to nie obejmuje przenoszenia wydatków, na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub ministra finansów.

Przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

W przypadku państwowych jednostek budżetowych, stosownie do postanowień art. 124 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, wydatki jednostek budżetowych dzielimy w pierwszej kolejności na wydatki bieżące i majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżniamy:
  • Wydatki osobowe, w tym:
    • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń.
  • Wydatki rzeczowe, w tym:
    • zakupy towarów i usług,
    • koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich zadań statutowych,
    • koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Przykład: kierownik państwowej jednostki budżetowej posiada upoważnienie do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych. Postanowił dokonać przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zmniejszając § 4270, 4510 i zwiększając jednocześnie § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy można dokonać ww. przeniesienia z paragrafów „rzeczowych” na § 4140?

W tej sytuacji można dokonać zmiany planu finansowego jednostki polegającej na przeniesieniu wydatków z tzw. paragrafów rzeczowych na paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty na PFRON nie są składkami naliczanymi od wielkości wynagrodzeń osobowych, tylko ich wysokość stanowi iloczyn 40,65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS i liczby etatów osób niepełnosprawnych, brakujących do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób (art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

Dlatego też należy uznać, że wpłaty te stanowią wydatki rzeczowe. Oznacza to, że w ramach posiadanych uprawnień kierownik państwowej jednostki budżetowej może dokonać przeniesienia wydatków z § 4270 i 4510 na § 4140.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31902 )
Array ( [docId] => 31902 )

Array ( [docId] => 31902 )