Uwaga! Nowe obowiązki sprawozdawcze dla gmin

Autor: Barbara Jarosz
Data: 17-07-2017 r.

Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami, podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, a także o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie danej gminy w danym roku podatkowym

Konieczność zmian

 

Wprowadzenie zmian wynika z braku:

 • sprawozdawczości podatkowej,  m. in.:  o podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin.  W  stosunku do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • scentralizowanej informacji o takich danych podatkowych jak: obowiązujące w gminach stawki podatków przyjęte uchwałami rad gmin, podstawa opodatkowania oraz informacje o podstawach opodatkowania zwolnionych  z opodatkowania na mocy prawa lokalnego. Dane ze  sprawozdania zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych m. in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Dane te zwiększą również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Nowy meldunek

Minister zaproponował, że sprawozdanie według stanu na dzień 31 marca roku podatkowego, za który jest sporządzane sprawozdanie będzie składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane  do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przy wykorzystaniu funkcjonującego informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego [email protected]

W sprawozdaniu jednostki będą prezentowały informacje o:

 • podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
 • podstawach opodatkowania zwolnionych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin;
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania oraz terminy i  sposób jego sporządzania zostaną określone w rozporządzeniu.

Misja nowelizacji

Celem nowelizacji ustawy:

 • jest uzupełnienie sprawozdawczości, co jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym, jak i na poziomie samorządu terytorialnego,
 • wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mają wejść w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Etap legislacyjny:

projekt z 6 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przekazany do opiniowania.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40560 )
Array ( [docId] => 40560 )

Array ( [docId] => 40560 )