Ewidencja na koncie 080 "Środki trwałe w budowie"

Data: 25-07-2013 r.

Środkami trwałymi w budowie, są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia. Należy zwrócić uwagę, że do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych po oddaniu środka trwałego do używania.

Koszty środków trwałych w budowie (inwestycji) obejmują wartość w cenie nabycia zużytych materiałów, wartość usług obcych oraz świadczeń własnych, jak również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji, wszelkie opłaty notarialne i sądowe, naliczone na czas trwania inwestycji różnice kursowe od zaciągniętych przez inwestora zobowiązań oraz wszelkie straty i zyski nadzwyczajne związane z realizacją inwestycji. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się przede wszystkim:

 • poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,
 • poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.


Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, m.in.:

 • środków trwałych,
 • wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.


Wartość środka trwałego w budowie
obejmuje ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z jego nabyciem lub wytworzeniem, a zatem do nakładów zalicza się głownie:
 • koszty nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego wraz z kosztami kosztów ich budowy i montażu,
 • opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie realizacji inwestycji,
 • odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych wraz z kosztami przesiedlenia osób z terenów zajętych pod inwestycję,
 • koszty uzyskania pozwoleń czy decyzji celu publicznego,
 • wypisy z ksiąg wieczystych lub rejestrów gruntów dotyczące prowadzonej inwestycji
 • koszt założenia stref ochronnych,
 • koszt założenia zieleni,
 • koszty dokumentacji projektowej,
 • koszty badań geologicznych, geodezyjnych i geofizycznych,
 • koszty przygotowania terenu pod inwestycje, w tym koszty rozbiórki likwidowanych obiektów czy budowli,
 • koszty robót niezbędnych do realizacji prowadzonej inwestycji, wykonywanych w obcych środkach trwałych,
 • koszty nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
 • koszty prób montażowych,
 • koszty ulepszenia istniejących środków trwałych,
 • koszty pierwszego wyposażenia,
 • koszty przygotowania do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów, poniesione przed przekazaniem ich do użytkowania (np. szkolenia),
 • odsetki od zaciągniętego kredytu,
 • różnice kursowe od zobowiązań w walutach obcych,
 • koszty delegacji pracowników związane z prowadzoną inwestycją,
 • opłaty notarialne i sądowe,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • VAT niepodlegający odliczeniu,
 • inne koszty bezpośrednio związane z prowadzoną inwestycją.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31981 )
Array ( [docId] => 31981 )