Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020

Data: 24-07-2013 r.

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.  Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma tego konta wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR). Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przede wszystkim:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how,
  • nabytą wartość firmy,
  • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Na koncie 020 ujmuje się zarówno te wartości niematerialne i prawne, które nie przekraczają wartości określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (3.500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do używania, jak również te amortyzowane stopniowo.

  • do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się wyłącznie metodę liniową. Do amortyzacji tej nie można stosować stawek podwyższonych, obniżonych ani indywidualnych,
  • wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu,
  • nie podlega amortyzacji prawo wieczystego użytkowania gruntu,
  • nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, a zatem nie nalicza się amortyzacji, praw do projektów budowlanych, certyfikatów jakości ISO, prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym, koncesji, kosztów utworzenia stron internetowych, kosztów homologacji samochodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31979 )
Array ( [docId] => 31979 )