Księgi łączonych jednostek oświatowych należy zamknąć na 31 sierpnia 2016 roku

Data: 31-07-2016 r.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych reguluje ustawa o rachunkowości (dalej: uor.),  Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 5 uor.  Jedną z sytuacji, w których należy zamknąć księgi rachunkowe  jest dzień połączenia związanego z przejęciem przez inną jednostkę,

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.

 

Po połączeniu jednostek oświatowych w nową jednostkę budżetową (zespół), od początku nowego roku szkolnego prowadzone będą księgi rachunkowe tylko dla utworzonego zespołu. Wiąże się to więc z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych łączonych jednostek.

W myśl przepisów bilansowych, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka, tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu połączenia do rejestru (art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości), a otwiera - na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek powodującego powstanie nowej jednostki (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

 W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy:

  • zamknąć księgi rachunkowe  na dzień 31 sierpnia 2016 r.,
  • sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowe tych jednostek obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  • otworzyć na dzień 1 września 2016 r. księgi rachunkowe dla utworzonego zespołu. 

W wypadku likwidacji oraz przekształcenia jednostki oświatowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników, oraz  płatnika składek, na odpowiednich deklaracjach ZUS.  

Ustawa o finansach publicznych w art. 12  stanowi,  łącząc jednostki budżetowe organ prowadzący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tych jednostek. Może również  podjąć decyzję o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanych jednostek budżetowych przez nowo utworzoną jednostkę. 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  może zostać wypłacone w  innym terminie niż  w pierwszym kwartale kolejnego roku, jeżeli dyrektor szkoły rozwiąże z nim umowę ze w związku z likwidacją szkoły art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Połączenie szkół w zespół nie oznacza likwidacji szkół, poszczególne szkoły wchodzą w skład zespołu szkół z art. 62 ust. 1 i 2  ustaw o systemie oświaty. 

Pracownikom  zatrudnionym  w szkołach wchodzących w skład zespołu należy zmienić tylko dotychczasowe umowy o pracę np. w postaci aneksu. Jeżeli zmiana umowy pracownika będzie wiązała się z jednoczesną zmianą jego czasu pracy stosuje się wypowiedzenie zmieniające na zasadach wskazanych w art. 42 ustawy Kodeks pracy lub porozumienie zmieniające. W przypadku osób, które nie będą zatrudniane w zespole szkół należy rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

 Z dniem włączenia jednostek oświatowych do zespołu szkół następuje przejęcie wszystkich składników majątkowych przez zespół, a dotychczasowi pracownicy tych jednostek  stają się pracownikami zespołu szkół.

Barbara Jarosz, główna księgowa jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39293 )
Array ( [docId] => 39293 )