Naliczanie przedszkolnej dotacji – poznaj najnowsze zmiany, obowiązujące już od 2018 roku

Data: 15-11-2017 r.

Nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji celowej na dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, odnosi się do tego, że dotacja przedszkolna nie będzie już zależna od usytuowania placówki, lecz od organu prowadzącego i rejestrującego. Zmiany dotyczą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a wejdą one w życie w styczniu 2018 roku.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje kompleksowe uregulowania dotyczące udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Konieczne więc było wydanie nowego rozporządzenia, który przewiduje, że dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich JST, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

W projekcie uwzględniono zmiany polegające na zmianie sposobu naliczania dotacji – będzie ona naliczana dla danej JST według organu rejestrującego lub organu prowadzącego daną placówkę wychowania przedszkolnego (w przypadku prowadzenia przez JST), a nie według położenia placówki wychowania przedszkolnego (art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Spowoduje to rozszerzenie grupy jednostek będących beneficjentami dotacji.

Projekt rozporządzenia określa:

1) Tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę JST oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta JST jest organem rejestrującym, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

2)  Sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Przepisy przejściowe: W § 6 projektu rozporządzenia dodany został przepis przejściowy dotyczący pomniejszenia dotacji naliczanej na rok 2018 – do pomniejszenia brana będzie liczba dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do rozliczenia dotacji za rok 2017, zgodnie z art. 108 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stosować się będzie rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (projekt z 31 października 2017 r.).

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40764 )
Array ( [docId] => 40764 )