Analiza i weryfikacja zobowiązań na koniec roku

Data: 31-10-2017 r.

Koniec roku jest również sposobnością do analizy i weryfikacji istniejących w ewidencji księgowej zobowiązań, ewidencjonowanych przez jednostkę na kontach zespołu 2.  Nie istnieje obowiązek potwierdzania sald w odniesieniu do zobowiązań, gdyż istniejące u jednej ze stron stosunku prawnego zobowiązanie jest jednocześnie u drugiej strony należnością (a te podlegają weryfikacji w drodze potwierdzenia sald).

Zobowiązania stanowią jednak zagadnienie szczególnie istotne na koniec roku budżetowego, z uwagi na ich zaciąganie na przełomie okresów budżetowych. Często ich zaciąganie na przełomie okresów obrachunkowych jest powodem uchybień związanych z:

  • zaciąganiem zobowiązań bez upoważnienia,
  • zaciąganiem zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia.

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje pojęcia zobowiązań. Odnosząc się do przepisów prawa cywilnego, należy uznać, iż zobowiązanie stanowi stosunek prawny, charakteryzujący się tym, że określonej osobie - wierzycielowi - przysługuje uprawnienie skuteczne wobec innej osoby - dłużnika. Źródłem zobowiązania może być: umowa, jednostronna czynność prawna, orzeczenie sądu lub innego organu oraz inne zdarzenie prawne.

Zobowiązania do sfinansowania w danym roku (przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne) mogą być zaciągnięte do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może ustalić dla podległych lub nadzorowanych jednostek dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków.

Istniejący więc (ustawowy) limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym wyznaczany jest w efekcie odjęcia od kwoty wydatków (kosztów) ogółem, wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, innych składek i opłat obligatoryjnych oraz płatności wynikających ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Celem tak określonego limitu jest zapobieżenie sytuacji wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego. Oprócz respektowania limitu niezbędne do zaciągania zobowiązań jest upoważnienie (do zaciągania zobowiązań). W jednostkach samorządu terytorialnego zobowiązanie angażujące środki publiczne może zostać zaciągnięte tylko na podstawie stosownego upoważnienia, z uwzględnieniem pierwszeństwa regulowania niektórych zobowiązań oraz ewentualnych wytycznych zarządu jednostki samorządu terytorialnego, obniżających limit możliwych do zaciągnięcia zobowiązań.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40736 )
Array ( [docId] => 40736 )

Array ( [docId] => 40736 )