Nowe sprawozdania w zakresie świadczenia wychowawczego

Autor: Barbara Jarosz
Data: 10-06-2016 r.

W związku z nowo obowiązującymi regulacjami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na gminy i wojewodów zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie świadczenia wychowawczego. Począwszy od maja 2016 roku, organy te sporządzają i przekazują sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Gminy wypłacające świadczenie wychowawcze zostały zobowiązane do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z jego realizacji oraz przekazywania ich właściwemu miejscowo wojewodzie za pomocą systemu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego gmina sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe:

 
  • za okres od kwietnia 2016 do września 2017 roku co miesiąc – do 7. dnia następnego miesiąca (wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia),
  • od października 2017 roku co kwartał – po upływie każdego kwartału, do 15. dnia następnego miesiąca (wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań gmin:

  • za okres od kwietnia 2016 do września 2017 roku co miesiąc – do 15. dnia następnego miesiąca (wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia),
  • od października 2017 roku co kwartał – po upływie każdego kwartału, do ostatniego dnia następnego miesiąca (wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Ponadto wojewoda przekazuje (za pomocą systemu teleinformatycznego) roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczenia wychowawczego ministrowi właściwemu do spraw rodziny (wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia).

W sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” – sumę zupełną.

Dane zawarte w sprawozdaniach dotyczą wydatków na świadczenie wychowawcze i liczby wypłaconych świadczeń, struktury rodzin pobierających świadczenie wychowawcze oraz obsługi realizacji zadania.

Barbara Jarosz, wieloletni praktyk, posiada certyfikat MF, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39117 )
Array ( [docId] => 39117 )