Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty

Data: 23-03-2018 r.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Naliczonymi odsetkami powinno zostać obciążone konto zobowiązanego do ich zapłaty, czyli w tym przypadku konto mieszkańca domu pomocy społecznej. Rodzaj wystawianego przez jednostkę dokumentu powinien natomiast wynikać z ustaleń zawartych w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce. Bardziej właściwa jest nota obciążeniowa, która jako dokument zewnętrzny własny podlega przekazaniu do kontrahenta. W przypadku określonym w pytaniu, tj. gdy jednostka nie chce wysyłać obciążenia z tytułu przysługujących jej odsetek (z uwagi na niską wartość), może wystawić dokument PK, w którym naliczy odsetki, o ile takie postępowanie w jednostce jest dozwolone.

Naliczonymi odsetkami wynikającymi z takiej noty czy też wystawionego dokumentu PK należy obciążyć konto kontrahenta i zaksięgować je w następujący sposób:

Przypis z tytułu odsetek naliczonych w nocie księgowej lub z PK

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Ma 750 „Przychody finansowe” (analityka: § 092 „Pozostałe odsetki”).

Natomiast w przypadku gdy jednostka dokona umorzenia naliczonych odsetek, np. gdy zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, wówczas zapisy księgowe z tym związane powinny przebiegać następująco:

I przypadek – gdy nie utworzono odpisu aktualizującego

Wn 751 „Koszty finansowe”

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

II przypadek – gdy wcześniej utworzono odpis aktualizujący podwyższający należność główną

utworzenie odpisu aktualizującego

Wn 751 „Koszty finansowe”

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”

2) umorzenie należności

Wn 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40884 )
Array ( [docId] => 40884 )