Uproszczenia w zakresie zasada memoriału i inwentaryzacji

Data: 28-06-2017 r.

Zapis art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki budżetowe do ujęcia każdego zdarzenia pod datą miesiąca, którego dotyczy, nawet jeśli dowód księgowy dotyczący takiego zdarzenia wpłynął w kolejnym (następnym) okresie sprawozdawczym. Stosując uproszczenia, kierownik jednostki może wskazać dzień, do którego wpływ do jednostki dowodu księgowego dotyczącego poprzedniego miesiąca będzie ewidencjonowany pod datą okresu, za który sporządza się sprawozdanie.

Zapis w polityce rachunkowości może wówczas wyglądać następująco: „Dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do:

  • 5. dnia następnego miesiąca - sprawozdania miesięczne,
  • 20 stycznia - sprawozdania roczne”.

Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji

W jednostkach oświatowych mogą występować m.in. należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej lub powierzchni, a więc tych, które są zaliczane do kategorii należności od osób prowadzących księgi rachunkowe.

Powinny być one inwentaryzowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W praktyce należności te ze względu na ich wartość można uznać za należności zaliczane do kategorii nieistotnych z punktu widzenia działalności jednostki, często ich wartość nie przekracza bowiem 500 zł wobec jednego kontrahenta.

W takich przypadkach celowe wydaje się zastosowanie uproszczenia dotyczącego ograniczenia konieczności inwentaryzowania należności wobec osób prowadzących księgi rachunkowe do należności nieprzekraczających wartości nieistotnej z punktu widzenia funkcjonowania jednostki.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40515 )
Array ( [docId] => 40515 )

Array ( [docId] => 40515 )