Ewidencja podatku od wynajmowanych pomieszczeń

Data: 27-06-2017 r.

Najprostszym rozwiązaniem jest takie skalkulowanie czynszu najmu, aby został wliczony w niego podatek od nieruchomości. Wówczas zapłaty podatku od nieruchomości dokonuje szkoła.

Księgowanie podatku od nieruchomości powinno wyglądać następująco:

Wn 403 „Podatki i opłaty”

Ma 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

Ewidencja następuje przy użyciu § 448 „Podatek od nieruchomości”.

Przykład 1. Rozliczenie umów najmu

Dyrektor szkoły może zawierać umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń szkolnych, działając na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta, wójta na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dyrektor szkoły, chcąc podpisać umowę na czas dłuższy niż okres 3 lat, musi uzyskać zgodę rady miasta/gminy.

Umowy najmu w szkole następują na podstawie Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przepisy nie regulują formy zawarcia umowy, jednak ze względów dowodowych zalecane jest, aby została ona zawarta w formie pisemnej. Po zawarciu umowy szkoła powinna wydać najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do użytku. Najemca zobowiązany jest utrzymywać stan przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym przez cały okres trwania umowy. Wynajmujący jest zobowiązany do uiszczania czynszu najmu w wysokości i terminie wskazanym w umowie. Dodatkowo szkoła zobowiązana jest do wystawienia faktury.

Księgowanie faktury za wynajem pomieszczeń może wyglądać następująco:

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Ewidencja następuje przy użyciu § 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”.

Zawartą umowę najmu można rozwiązać w sposób i w terminie określonym w umowie najmu bądź jeżeli taki zapis znajduje w umowie, to przed nadejściem określonego w niej terminu.

Stroną umowy najmu powinna być właściwa gmina, gdyż szkoła sama w sobie nie posiada osobowości prawnej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Nieprawidłowe jest wskazywanie jako strony umowy szkoły reprezentowanej przez dyrektora szkoły lub samego dyrektora szkoły.

Środki uzyskiwane z tytułu najmu lub dzierżawy pomieszczeń stanowią dochód budżetu gminy. Szkoły zobowiązane są odprowadzić pobrane dochody na rachunek budżetu gminy. Rada miasta/gminy może podjąć decyzję o utworzeniu w szkołach wydzielonych rachunków dochodów, musi jednak określić źródła dochodów, jakie szkoła może otrzymywać na wydzielony rachunek dochodów oraz jakie wydatki może finansować otrzymanymi środkami.

Alicja Stawowczyk specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40497 )
Array ( [docId] => 40497 )

Array ( [docId] => 40497 )