Wspólny rachunek wymaga dowodów zastępczych

Data: 01-08-2013 r.

W sytuacji, gdy podmiot nadrzędny nie zdecyduje się na wyodrębnianie osobnego rachunku bankowego dla swojej jednostki organizacyjnej, wszelkie operacje związane z przelewami bankowymi ujmuje się na podstawie jednego wyciągu bankowego. Księgowi powinni na podstawie wyciągu przygotować dokument zastępczy dla urzędu zawierający wyszczególnienie jego dochodów i wydatków.

Stosowanie dowodów zastępczych będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych dopuszcza art. 20 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w którym wymienione zostały następujące rodzaje dowodów księgowych:

  • zbiorcze - służące do łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (każdy z nich musi być wymieniony z osobna),
  • korygujące poprzednie zapisy,
  • zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,
  • rozliczeniowe - ujmujące wcześniejsze zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 20 ust. 4, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Jedną z przesłanek dla zastosowania dowodu zastępczego na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości jest m.in. posiadanie jednego rachunku bankowego dla budżetu i urzędu.

Przypadki, w których jest możliwe zastosowanie rozwiązania w postaci czasowego lub trwałego wprowadzenia zapisu na podstawie dowodu zastępczego oraz wymogi dla tego rodzaju dokumentów powinny znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach jednostki.

Dokument zastępczy, na bazie którego jednostka budżetowa będzie mogła ująć operacje na koncie 130, musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uznania go za dowód księgowy (patrz: art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości), a więc:

  • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
  • określenie stron (nazwy, adresy) operacji gospodarczej,
  • opis operacji oraz jej wartość,
  • datę operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
  • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  • dekretację.

Podstawa prawna: Art. 20 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330).Halina Skiba
, specjalista ds. rozliczeń w jednostce budżetowej
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31985 )
Array ( [docId] => 31985 )

Array ( [docId] => 31985 )