Zasady wypełniania sprawozdania Rb-70

Data: 29-09-2017 r.

Kierownicy jednostek budżetowych i uczelni publicznych sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-70, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjnoprawnych w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

Z kolei państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70 bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych. Zatrudnienie i wynagrodzenia dla zadania tego wykazujemy na oddzielnym formularzu z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjnoprawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania.

 

Jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

W kolumnach 1,2,3,6 i 7 „Klasyfikacja budżetowa” wykazujemy obowiązujące w okresie sprawozdawczym podziałki kalifikacji budżetowej.

W kolumnie 4 „forma organizacyjnoprawna” wykazujemy odpowiednie symbole do oznaczenia form organizacyjnoprawnych:

 • 020 − jednostki budżetowe,
 • 050 − uczelnie publiczne.

 

W kolumnie 5 „rodzaj zadania” wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

 • A − podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadania wymienionego jako B),
 • B − osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych.

 

W kolumnie 8 „status zatrudnienia” podajemy symbole dla statusu zatrudnienia.

Symbole dla statusu zatrudnienia wykazywane w sprawozdaniu:

 • 01 − osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
 • 02 − osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
 • 03 − członkowie korpusu służby cywilnej,
 • 04 − etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,
 • 05 − sądowi kuratorzy zawodowi,
 • 06 − eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 07 − asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,
 • 08 − funkcjonariusze Służby Celnej,
 • 08a − funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
 • 09 − sędziowie i prokuratorzy,
 • 10 − żołnierze i funkcjonariusze,
 • 11 − etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
 • 12 − pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a−k,
 • 13 − członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,
 • 14 − nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
 • 15 − członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
 • 16 − referendarze sądowi,
 • 17 − asystenci sędziów i prokuratorów,
 • 18 − specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,
 • 19 − aplikanci sądowi i prokuratorscy.

 

W kolumnie 9 „Plan po zmianach” wykazujemy plan zatrudnienia w ujęciu średniorocznym (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju. Wykazujmy tu także przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia.

Ponadto w kolumnie 9 ujmiemy też jednostki, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, wykazujemy je w planie również w ujęciu średniorocznym. Przykładowo jeżeli jednostka funkcjonowała przez 5 miesięcy i zatrudniała 11 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (11 osób × 5 miesiące : 12 miesięcy).

Jednostki zaliczone do działu 751 − urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa − podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie.

W kolumnie 10 „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym” wykazujemy przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w okresie sprawozdawczym.

Sposób ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych określa § 20 ust. 9 lit. a–d załącznika nr 37 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Dane przygotowujemy za okres sprawozdawczy, czyli narastająco kwartalnie oraz w ujęciu rocznym.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40672 )
Array ( [docId] => 40672 )