Kierownik powinien ustalić zadania komisji przetargowej

Każdy członek komisji przetargowej z jednej strony dysponuje autonomią w zakresie podejmowania i wyrażania stanowisk oraz oświadczeń i opinii dotyczących przedmiotu jej pracy, a z drugiej musi wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków, w szczególności zachować tajemnicę służbową oraz informować przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie czynności.

Kierownik zamawiającego może powierzyć komisji (tak się najczęściej dzieje) dokonanie wyraźnie sprecyzowanych w akcie powołania komisji, czynności dodatkowych związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności przygotowanie i przedstawienie propozycji lub projektów:

  • uzasadnienia wyboru trybu udzielenia zamówienia,
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ogłoszeń właściwych dla danego trybu udzielenia zamówienia.

Unieważnienie postępowania

Ponadto do obowiązków komisji przetargowej należy występowanie do kierownika zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie postępowania oraz przedstawianie mu propozycji wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Sekretarz komisji

W akcie powołania komisji przetargowej bądź regulaminie zasadne jest szczegółowe określenie zwłaszcza obowiązków przewodniczącego komisji i sekretarza z uwagi na pełnione przez nich kluczowe funkcje. W praktyce zamawiających spotyka się najczęściej sytuacje, w których sekretarzem komisji jest pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw zamówień publicznych bądź osoba zatrudniona u zamawiającego na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi zamówień. Odpowiada on zwykle m.in. za informowanie członków komisji o powołaniu do jej składu, powiadamianie członków komisji o terminie i przedmiocie posiedzenia w uzgodnieniu z przewodniczącym, prowadzenie list obecności, dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję, w tym sporządzanie protokołu z każdego posiedzenia komisji (o ile taki wymóg obowiązuje u zamawiającego), załączenie do protokołu zdań odrębnych, a także opracowywanie projektów pism komisji.

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38134 )
Array ( [docId] => 38134 )