Część zamówienia publicznego w umowie podwykonawczej

Data: 10-02-2014 r.

Częścią zamówienia publicznego na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw, lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego świadczenia. Warto wiedzieć, że przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być zarówno realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak realizacja świadczenia służącego wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Przykładem świadczenia służącego wykonaniu przedmiotu zamówienia jest dostawa materiałów przeznaczonych do realizacji robót budowlanych, które zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. Należy jednak pamiętać, że zakresem umowy o podwykonawstwo nie będą objęte takie usługi, dostawy lub roboty budowlane, które wprawdzie są powiązane z przedmiotem zamówienia, ale nie służą jego realizacji. Urząd Zamówień Publicznych podaje za przykład usługi ubezpieczeniowe lub prawnicze.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być realizacja świadczenia opisanego w przedmiocie zamówienia lub świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy podwykonawczej

Należy wyjaśnić, że zarówno roboty budowlane, dostawy jak i usługi mogą być przedmiotem umowy o podwykonawstwo. Natomiast sam przedmiot umowy o podwykonawstwo musi być częścią zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) definiuje roboty budowlane jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Natomiast dostawa jest określona w ustawie Pzp jako nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, należy sklasyfikować jako usługi.

Osobiste wykonanie części zamówienia

Ustawodawca przewidział możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę niektórych części zamówienia. Jeżeli zamawiający nie skorzysta z takiego uprawnienia, wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcy wykonanie nawet całości zamówienia.

Natomiast w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powoływał w celu spełnienia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż poprzedni. Wykonawca ma także prawo wskazać, że samodzielnie wykona zobowiązanie z umowy o podwykonawstwo. Oczywiście może to zrobić, jeżeli spełni warunki określone w siwz.

Natomiast gdy oferta wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą zamierza on powierzyć podwykonawcy, co do zasady będzie to oznaczać zobowiązanie wykonawcy do samodzielnego realizowania zamówienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33901 )
Array ( [docId] => 33901 )