Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

Data: 23-12-2013 r.

W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający, podobnie jak w pozostałych trybach, może żądać od wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Służy ono pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Przy czym zamawiający nie może przyzwolić na wniesienie zabezpieczenia już po zawarciu umowy.

Zabezpieczenie, jakiego może żądać zamawiający od wykonawcy, wynosi od 2 do 10% ceny ofertowej brutto lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy. Może ono być wnoszone, zgodnie z wyborem wykonawcy, w następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub w kilku wybranych przez wykonawcę formach. Forma zabezpieczenia może zostać zmieniona, ale bez zachwiania ciągłości zabezpieczenia oraz jego wysokości. W przypadku wykonawców realizujących zamówienie przez okres dłuższy niż rok zabezpieczenie może być również tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane, przy czym zgodę na powyższe musi wyrazić zamawiający.

W przypadku ratalnego wnoszenia zabezpieczenia minimum 30% jego wysokości musi zostać wniesione przed zawarciem umowy, a wniesienie całości zabezpieczenia musi nastąpić do upływu połowy okresu, na jaki została zawarta umowa.

Zamawiający jest zobowiązany zwrócić zabezpieczenie nie później niż w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania, że zostało ono należycie wykonane. Uprawniony jest także pozostawić do 30% kwoty z zabezpieczenia na okres rękojmi za wady. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić tę kwotę w terminie najpóźniej 15 dniach od upływu terminu okresu rękojmi za wady.

W sytuacji gdy zamawiający ustalił z wykonawcą, że zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dobrą praktyką jest wcześniejsze zażądanie wzoru dokumentu w celu ostatecznego ustalenia jego treści. Istotne jest, aby gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołana i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego.

Przykład: W gwarancjach niedopuszczalne są zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która z niej wynika, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia. Nie może również dojść do sytuacji, w której gwarant, ma prawo do stwierdzenia, czy zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Na takie postanowienia zamawiający powinien zwrócić uwagę i żądać ich wykreślenia z dokumentu, pod rygorem odmowy przyjęcia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33667 )
Array ( [docId] => 33667 )

Array ( [docId] => 33667 )