Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Data: 26-03-2015 r.

Zamówieniem publicznym – zgodnie z ustawową definicją – jest umowa. Strony zawierając kontrakt, zgadzają się na jego określoną treść, a więc i na zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zasady jego zwrotu. Są więc związane konkretnymi postanowieniami dotyczącymi tej materii.

W przypadku gdy zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przysługuje od wykonawcy rękojmia, nie musi zwracać całości zabezpieczenia zaraz po wykonaniu zamówienia (umowy). Może pozostawić sobie zabezpieczenie roszczenia z tytułu rękojmi za wady, które nie powinno jednakże przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Ale i tę sumę musi zwrócić wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.

Przykład:

W wyniku postępowania przetargowego podpisano z wykonawcą umowę mieszaną na dostawę, usługę i robotę budowlaną. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego budynku, w którym będą zamontowane urządzenia. Moja wątpliwość dotyczy kwestii związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W którym momencie należy je zwrócić – czy wówczas gdy zakończy się rękojmia na dostawę instalacji czy z chwilą zakończenia okresu rękojmi na wybudowany budynek? Zamówienie zostało już udzielone, a w tej chwili trwa etap projektowania.

 

W przedstawionej sytuacji zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonać po prawidłowym wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. Z kolei kwota nie większa niż 30% wysokości zabezpieczenia powinna być oddana po upływie ostatniego obowiązującego okresu rękojmi dotyczącego przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zabezpieczenie, chyba że co innego wynika z postanowień umowy.

Wyjaśnienie Zamawiający ma obowiązek zwrócić zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. przedstawienia przedmiotu zamówienia do odbioru zamawiającemu) i uznania go za należycie zrealizowane. Ostatecznie okres ten jest uzależniony od konkretnych okoliczności, np. rodzaju zamówienia, jego wielkości, złożoności czy możliwości dokładnego zbadania przez zamawiającego. Nie może jednak przekroczyć 30 dni.

W opisanym przypadku, zastrzegając brak znajomości szczegółowych zapisów dokumentacji przetargowej, zwrot zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z tytuły rękojmi, powinien nastąpić po upływie ostatniego z terminów jej obowiązywania. Będzie to upływ rękojmi na wybudowany budynek.

Andrzela Gawrońska-Baran, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36798 )
Array ( [docId] => 36798 )