Zmiana terminów obowiązywania umowy o zamówienie, zasad płatności lub wysokości wynagrodzenia

Data: 24-03-2016 r.

W praktyce stosunkowo często zachodzi potrzeba aneksowania umów w zakresie zmiany terminu obowiązywania umowy (terminu wykonania zamówienia). Dopuszczalność takiej zmiany zależy przede wszystkim od przedmiotu umowy. Nie ma wątpliwości, że  można aneksem przedłużyć termin umowy o zamówienie publiczne na świadczenie tzw. jednorazowe (np. w zamówieniach na roboty budowlane), jeśli taka zmiana spełnia warunki określone w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Problematyczne zaś jest przedłużanie umów zawartych na czas oznaczony, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe (np. usługi sprzątania, usługi dostępu do Internetu, bankowa obsługa budżetu zamawiającego). 

W umowach tych czynnik czasu wyznacza bowiem nie tylko treść świadczeń, ale także ich zakres. Im dłużej trwa umowa, tym więcej świadczeń zamawiający otrzymuje od wykonawcy. W konsekwencji przedłużenie takich umów powoduje zwiększenie liczby dostaw lub usług i prowadzi do rozszerzenia przedmiotu zamówienia poza jego określenie zawarte w siwz. Mamy wtedy do czynienia z nowym zamówieniem, które powinno być udzielone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Tym samym na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nie można dokonywać zmian, które prowadziłyby w rzeczywistości do udzielenia nowego zamówienia i ukrytego obchodzenia stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp (jeśli zamówienie objęte aneksem przekraczałoby wartość 30.000 euro).

Ponadto pojawiają się wątpliwości, czy można w drodze aneksu do umowy zmienić reguły dotyczące płatności za zamówienie. Tego rodzaju zmiany ocenia się zazwyczaj jako zmiany istotne. Aby możliwe było ich dokonanie, muszą zatem zostać przewidziane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.

Przykład:

Zamawiający dokonał zmiany umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych przy ulicach łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką”. Zmiana polegała na dopuszczeniu możliwości częściowego rozliczenia finansowego za wykonane roboty budowlane wraz z wyznaczeniem krótszego terminu płatności. Przez swoje działanie zamawiający mógł potencjalnie doprowadzić do tego, że niektórzy wykonawcy nie złożyli ofert, z uwagi na przewidywaną jednorazową zapłatę wynagrodzenia dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji.

Gdyby od początku wiadomo było, że możliwa jest zmiana warunków płatności wynagrodzenia, nie można wykluczyć, że do udziału w postępowaniu przystąpiłaby większa liczba wykonawców, nasilając tym samym konkurencyjność, mogącą doprowadzić do wykonania zadania inwestycyjnego za niższe wynagrodzenie. Taką zmianę należy zatem uznać za istotną, a jeżeli zmiana ta nie była przewidziana w treści ogłoszenia o zamówieniu ani w siwz, narusza generalny zakaz zmian umowy o zamówienie publiczne określony w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (zob. też orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 27 października 2014 r., BDF1/490/76/77/RN-2/14).

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38792 )
Array ( [docId] => 38792 )