Zmiana umowy o zamówienie publiczne a forma wynagrodzenia

Data: 29-02-2016 r.

Żaden przepis ustawy Pzp nie reguluje wprost sposobu określania wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym kwestia ta jest normowana przez zamawiającego zwłaszcza w siwz. Zamawiający najczęściej dostosowuje formę wynagrodzenia do rodzaju oraz sposobu realizacji zamówienia, przyjmując np. wynagrodzenie kosztorysowe czy też wynagrodzenie ryczałtowe. W praktyce trudności sprawia ocena możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia, a także potrzeby sporządzania w konkretnym przypadku aneksu do umowy.

Dla przypomnienia – wynagrodzenie ryczałtowe polega na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia w oznaczonej kwocie. Nie wymaga ono przeprowadzania rozliczeń i przysługuje wykonawcy bez względu na rzeczywiste koszty wykonania zamówienia. W razie ustalenia przez wykonawcę wynagrodzenia na zbyt niskim poziomie nie może się on domagać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót. Podwyższenie ryczałtu możliwe jest wyłącznie w warunkach określonych art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie kosztorysowe polega natomiast na tym, że ustalone w ofercie „wstępne” wynagrodzenie kosztorysowe może zostać zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między ilością robót określoną w siwz do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych (np. zamiast 100 szt. wykonano 120 szt.). Oznacza to, że wynagrodzenie wykonawcy wynikające z ilości wykonanych robót może być niższe lub wyższe od wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie, gdy w toku realizacji zamówienia okaże się, że określonych prac należy wykonać więcej lub mniej, niż zakładano. Dopuszczalna jest zatem zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia.

Jeżeli zatem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu ma charakter kosztorysowy, a zasady jego wyliczenia za faktycznie wykonane roboty budowlane są określone w umowie, w związku z dokonaniem rozliczenia robót (zmienia się wartość umowy) nie musi zostać sporządzony aneks do umowy. Jednocześnie nie jest to zabronione. Wymóg sporządzenia aneksu może wynikać bowiem np. z samej umowy lub regulacji wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego. W praktyce zamawiający najczęściej ustala w siwz (w konsekwencji w umowie) reguły rozliczenia za wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem kosztorysowym. Przykładowe postanowienia umowy m.in. w tym zakresie można znaleźć w dokumencie sporządzonym przez UZP „Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym” (pkt 27).

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38644 )
Array ( [docId] => 38644 )