Zmiana umowy o zamówienie publiczne a waloryzacja

Data: 24-03-2016 r.

Z aneksowaniem umów o zamówienie publiczne wiąże się obecnie obowiązek zamieszczenia w każdej umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcytzw. klauzul waloryzacyjnych (art. 142 ust. 5 ustawy Pzp). Obowiązek dotyczy wprowadzenia do kontraktu zasad zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmianie ulegną: stawki podatku VAT, wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę czy też zasady podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana umowy (aneksowanie) nie zawsze może więc okazać się konieczna.

Przykład:

Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony i zamierza zawrzeć umowę na okres od 1 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2017 r. (tj. okres obowiązywania umowy przechodzi na kolejny rok kalendarzowy). Z uwagi na to, że umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zastosowanie znajduje art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Przepis ten wskazuje bowiem na miesiące, a nie lata kalendarzowe. Zamawiający powinien zatem zamieścić w umowie odpowiednie postanowienia wypełniające wymóg wskazanego przepisu.

W celu wypełnienia obowiązku nałożonego przez art. 142 ust. 5 ustawy Pzp nie wystarczy powtórzenie w umowie przepisów ustawy Pzp, lecz niezbędne jest określenie zasad zmian odnoszących się co najmniej do:

  • terminu i sposobu ich wprowadzenia,
  • wskazania, czy konieczne będzie zawieranie w tym przedmiocie pisemnego aneksu (zazwyczaj tak się dzieje),
  • tego, od kiedy wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w zmienionej wysokości,
  • czy wystarczająca będzie akceptacja dowodów potwierdzających wzrost kosztów realizacji zamówienia przedstawionych przez wykonawcę,
  • jakie dokumenty zamawiający uzna za spełniające wymóg wynikający z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.
Przykład:
  1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od towarów i usług będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
  2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W celu zawarcia aneksu do umowy związanego z okolicznościami wymienionymi w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp każda ze stron umowy może wystąpić do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38793 )
Array ( [docId] => 38793 )