Aktualny dokument z Krajowego Rejestru Karnego w przetargu

Data: 15-11-2013 r.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego nie potwierdza zdarzeń, które dotyczą okresu przed datą jego wystawienia. Dlatego dokument ten uzupełniany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp musi zostać wydany najpóźniej w dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania i odrzucił jego ofertę. Swoją czynność uzasadnił okolicznością nieuzupełnienia przez niego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dzień składania ofert przypadał w postępowaniu na 30 listopada 2013 r. Wykonawca przedstawił zaś dokument o niekaralności z datą 3 grudnia 2013 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy. Uznała, że przedstawiona przez niego informacja z KRK nie potwierdzała okoliczności niepodlegania wykluczeniu na dzień składania ofert. Zdaniem Izby zaświadczenie o niekaralności potwierdza wskazane w nim okoliczności na dzień złożenia dokumentu i nie ma możliwości wydania informacji z tego rejestru w odniesieniu do konkretnego czasu lub na konkretny dzień inny niż dzień wydania dokumentu. Odwołanie stało się przedmiotem skargi.

Sąd okręgowy w wyroku z 29 maja 2013 r.; XXIII Ga 683/13 przyznał rację zamawiającemu oraz KIO. Zgodził się, że informacja z KRK złożona przez wykonawcę nie potwierdzała faktów na dzień składania ofert. Stosownie bowiem do art. 14 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) dane osobowe podlegają usunięciu z rejestru w przypadku zatarcia skazania.

Innymi dokumentami, które potwierdzają stan faktyczny i prawny na dzień wystawienia, są zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków, co wynika bezpośrednio z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32454 )
Array ( [docId] => 32454 )