Nie każde szkolenie pracownika będzie dofinansowane

Autor: Tomasz Król
Data: 10-03-2014 r.

Dofinansowanie do szkoleń na podstawie ustawy antykryzysowej może otrzymać pracownik, którego dotknął przestój ekonomiczny albo ma obniżony wymiar czasu pracy, a jego pracodawca podpisał umowę z FGŚP na pozyskanie wsparcia finansowego w zakresie wyrównania utraconych dochodów pracownika i obciążeń składkowych.

Aby otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia, najpierw trzeba podpisać umowę. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek do starosty albo prezydenta. Na tej podstawie zostanie podpisana umowa. Stroną umowy jest przedsiębiorca i właściwy starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu, a jako podmiot reprezentujący – dyrektor powiatowego urzędu pracy, jeżeli został upoważniony na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy antykryzysowej. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie zawarł umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przypadające na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wartość tę ogłasza prezes GUS. Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników dotyczy wymienionej we wniosku liczby pracowników w podziale na pracowników pobierających świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego oraz pracowników pobierających świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie szkolenia pracowników obejmuje koszty:

1) należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia,
2) przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach,
3) badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia,
4) obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

Dane podawane we wniosku

We wniosku należy poinformować o liczbie wszystkich zatrudnionych pracowników oraz określić rodzaj i charakterystykę szkolenia (co do tematyki, miejsca i terminu realizacji szkolenia, z podaniem liczby osób skierowanych na dane szkolenie). Wymagane jest ujawnienie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Trzeba też dołączyć:

1) kopię umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wraz z kopią wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń,
2) oświadczenie, że wybrana do realizacji oferta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia,
3) oświadczenie, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy,
4) oświadczenie o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Do wniosku trzeba dołączyć wykaz imienny pracowników korzystających ze szkoleń. Wykaz ten jest ujęty w formę tabeli i co do każdego pracownika pracodawca podaje następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • okres, w którym pracownik jest objęty przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy (od dnia …….. do dnia ……..),
  • planowany okres szkolenia (od dnia …….. do dnia ……..),
  • koszt szkolenia pracownika (w podziale na koszty ogółem i ile w tym koszcie ogólnym jest dofinansowania z Funduszu Pracy).

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, występuje do dysponenta Funduszu Pracy o przyznanie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów szkolenia. W terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia. W przypadku nieuzyskania limitu wydatków starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w formie pisemnej odmawia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia. Środki na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje jednorazowo przedsiębiorcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia. Skoro istnieje związek między korzystaniem ze świadczeń z FGŚP a korzystaniem ze świadczeń z Funduszu Pracy, oczywiste jest zastrzeżenie, że szkolenia organizowane dla pracowników muszą być rozpoczęte w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a dofinansowanie dotyczyć może szkoleń organizowanych przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP.

Środki na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje jednorazowo przedsiębiorcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia. Za dzień wypłaty dofinansowania uznaje się dzień, w którym starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) zlecił swojemu bankowi dokonanie przelewu.

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34140 )
Array ( [docId] => 34140 )

Array ( [docId] => 34140 )