Przygotowanie zaświadczenia o utraconym wynagrodzeniu

Data: 12-02-2014 r.

Nie we wszystkich przypadkach za okres nieobecności pracownik zachowuje prawa do wynagrodzenia. W niektórych ma prawo do rekompensaty od wskazanego w przepisach podmiotu. W takim przypadku wystawia zainteresowanemu pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia.

Wartość utraconego wynagrodzenia pracownika ustala się w sposób przewidziany dla obliczania wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. A zatem wynagrodzenie ze składników stałych ustala się, dzieląc sumę tych składników przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu i mnożąc rezultat przez liczbę godzin nieobecności.

Natomiast dla składników zmiennych nie ustala się w tym przypadku podstawy z 3 poprzedzających miesięcy, lecz wyłącznie z miesiąca zwolnienia. Ustaloną podstawę dla składników zmiennych należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa. Tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie zwolnienia w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał ze zwolnienia.

Przykład:

Dnia 27 stycznia 2014 r. pracownik wynagradzany stałą stawkę miesięczną był nieobecny w pracy przez cały dzień z uwagi na wykonywanie świadczenia osobistego. Na ten dzień planowano mu 8 godzin pracy. Pracownik jest zatrudniony na cały etat, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.000 zł oraz stały dodatek stażowy w wysokości 520 zł. Ponadto w styczniu otrzymał premię umowną w wysokości 200 zł oraz premię akordową w wysokości 400 zł. Na dzień nieobecności planowano mu 8 godzin pracy. Pracownik zwrócił się o wydanie zaświadczenia określającego wartość utraconego przez niego wynagrodzenia. W tej sytuacji jego utracone wynagrodzenie oblicza się następująco:

Ze składników stałych:

  • 2.000 zł + 520 zł = 2.520 zł,

  • 2.520 zł : 168 godz. = 15 zł,

  • 15 zł × 8 godz. = 120 zł.

Ze składników zmiennych:

  • 200 zł + 400 zł = 600 zł,

  • 600 zł : 160 godz. = 3,75 zł/godz.,

  • 3,75 zł/godz. × 8 godz. = 30 zł.

Wartość utraconego wynagrodzenia 27 stycznia 2014 r. wynosi: 120 zł + 30 zł = 150 zł. Natomiast u pracodawcy pracownik otrzyma za styczeń wynagrodzenie w wysokości:

  • 2.520 zł – 120 zł = 2.400 zł,

  • 2.400 zł + 600 zł = 3.000 zł.

Wzór zaświadczenia nie został określony w przepisach. Można skorzystać np. z poniższej propozycji.

Wzór zaświadczenia

pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) (miejscowość i data)

(REGON)

Sygnatura akt. …………………….

Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika

Zgodnie z wymogami wynikającymi z § 16 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 ze zm.) zaświadczam, iż w związku z nieobecnością w pracy z powodu ………………………..………………………………………………….. w dniu Pan/Pani …………………………………………………………………………, nr PESEL …………..., zamieszkały/-a w ……………………………………………….. utracił/-ła wynagrodzenie w wysokości (brutto) ……………………………. .

Powyższe zaświadczenie wydaje się na wniosek pracownika w celu uzyskania rekompensaty za utracone wynagrodzenie w określonej wyżej wysokości.

…………….................................................

(podpis osoby wystawiającej zaświadczenie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33902 )
Array ( [docId] => 33902 )

Array ( [docId] => 33902 )