Oświadczenie PIT-2 dotyczy kwoty wolnej od podatku

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 20-12-2016 r.

Jeśli chodzi o oświadczenie PIT-2(4), złożenie tego formularza przez pracownika pracodawcy spowoduje, że pracodawca będzie pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę wolną, która wynosi 46,33 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT z oświadczenia tego powinno wynikać, że:

 
 • pracownik nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 • pracownik nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • pracownik nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej,
 • pracownik nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Poza tym w odniesieniu do oświadczenia PIT-2:

 1. należy je złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym,
 2. nie składa się go, jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie; jeśli pracownik powiadomił pracodawcę o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, pracodawca przestaje zmniejszać zaliczki o kwotę wolną od podatku.

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 2 ustawy o PIT pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). Takie brzmienie przepis ten ma od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że obliczając zaliczki ze stosunku pracy (innego pokrewnego) od dochodu nieprzekraczającego 85.528 zł potrąca się kwotę zmniejszającą podatek, która nadal wynosi 46,33 zł. Zmienił się jedynie przepis odwołujący do wysokości tej kwoty.

Warto też wspomnieć o oświadczeniu PIT-2A, które dotyczy zmniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę wolną od podatku w przypadku świadczeń osób m.in. otrzymujących stypendium, tymczasowo aresztowanych otrzymujących należności za pracę, otrzymujących świadczenie integracyjne (art. 35 ust. 4 ustawy o PIT). Do przepisu tego w nowym brzmieniu dodano zdanie drugie, zgodnie z którym płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 ustawy o PIT u podatników, których dochody przekroczą 85.528 zł, zaliczki nie pomniejszają o kwotę zmniejszającą podatek.

Ponadto, warto wspomnieć o zaliczkach od przychodów z tytułu świadczeń wypłacanych z (art. 35 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o PIT):

 • Funduszu Pracy przez organy zatrudnienia;
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Zaliczkę od tych przychodów pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (28%) pomniejszoną o kwotę 46,33 zł (art. 35 ust. 5 ustawy o PIT). Od 1 stycznia do poboru tych zaliczek stosuje się odpowiednio przepisy:

 • art. 27 ust. 1b pkt 2 ustawy o PIT (w przypadku podatników, których dochody przekroczą 85.528 zł zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek);
 • art. 32 ust. 1e ustawy o PIT (jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę 85.528 zł, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – oświadczenie znajdą Państwo w poradniku Płace w firmie.
Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39862 )
Array ( [docId] => 39862 )