Płatnik nie zawsze zapłaci grzywnę za brak dokumentów

Data: 30-11-2014 r.

Czyny, za które sąd na wniosek ZUS może wymierzyć płatnikowi składek albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu grzywnę do 5.000 zł, zostały wskazane w art. 98 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową.

  I tak kara grzywny może zostać wymierzona za:

  • niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,

  • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub od- mówienie ich udzielenia,

  • udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli,

  • niedopełnienie obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłacanie ich nienależnie,

  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

  • niedopełnienie obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

  • niestwierdzenie nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w  terminie określonym w art.41 ust.7 ustawy systemowej,

  • niedopełnienie obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2 ustawy.

Wśród tych czynów nie zostało wymienione wprost wykroczenie polegające na tym, że płatnik składek nie przechowywał przez wymagany prawem okres dokumentów związanych z  obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie jest jednak wykluczone, że brak u płatnika składek dokumentacji związanej z obliczaniem składek i  wypłatą świadczeń z  ubezpieczeń społecznych, mimo że nie upłynął jeszcze przewidziany prawem okres ich przechowywania, może być potraktowany przez ZUS jako udaremnianie lub utrudnianie kontroli lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z  obliczaniem składek oraz z  wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że jeżeli upłynął przewidziany prawem okres przechowywania takich dokumentów (jak w opisanym w pytaniu przypadku), ich brak u  płatnika składek nie może stanowić podstawy do wymierzenia mu grzywny na podstawie wcześniej przywołanego przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w  formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego (art. art. 47 ust. 3c ustawy systemowej).

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36119 )
Array ( [docId] => 36119 )