Regulamin wynagradzania powinien jasno określać warunki nabycia prawa do premii

Data: 10-05-2013 r.

Pracodawca musi określić warunki, powodujące zmniejszenie czy utratę premii, w zależności od przyjętego systemu premiowania. Należy wskazać, czy są one wypłacane także w okresie niezdolności pracownika do pracy i pobierania w tym czasie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz składników wynagradzania przysługujących z tytułu wykonywania pracy pracodawca może przyznawać dodatkowe składniki za jakość tej pracy lub za jej efekty (np. finansowe), zwane premiami. Do części tych składników pracownik nabywa prawo wskutek spełnienia pewnych określonych warunków, które określa się w regulaminie wynagradzania.

Stąd zwyczajowo premie te nazywane bywają „regulaminowymi”. Premie mogą być uzależnione od różnych czynników, w tym przykładowo od stopnia osiągnięcia z góry wyznaczonego celu lub wyniku pracy, czy też po prostu od dochowania należytej staranności i rzetelności.

Przykład:

Firma zajmująca się sprzedażą opakowań wprowadziła system premiowania polegający na nagradzaniu za wyniki finansowe spółki oraz za rzetelne wypełnianie obowiązków i przestrzeganie dyscypliny pracy. W regulaminie wynagradzania określono prawa do premii następująco:

 • Pracownikowi przysługuje raz na kwartał prawo do premii od zysku, uzależnionej od wyników finansowych spółki.
 • Po obliczeniu wyniku finansowego za dany kwartał pracodawca wydziela pulę 25% z całości zysku obliczonego po opodatkowaniu, z której dokonuje podziału na poszczególne działy – 40% puli na dział sprzedaży, 40% puli na dział promocji i 10% dla pozostałych działów.
 • W ten sposób przydzielona pula zostaje rozdysponowana w równych częściach dla pracowników każdego z działów.
 • Kierownicy poszczególnych działów otrzymują ponadto pozostałe 10% puli podzielonej odpowiednio jak w ust. 2 w celu przyznania pracownikom szczególnie wyróżniającym się nagród z zysku o charakterze uznaniowym.
 • Premie i nagrody od zysku nie są pomniejszane za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy i przysługują pracownikom także w okresie niezdolności pracownika do pracy i pobierania w tym czasie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 • Pracownikom przysługuje ponadto premia regulaminowa w wysokości 20% płacy zasadniczej wypłaconej w danym miesiącu.
 • Premia może zostać obniżona do 50% wysokości premii jeżeli pracownik:
  • spóźnił się dwukrotnie do pracy o czas przekraczający 15 minut,
  • był nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia przez 1 dzień,
  • wykonał przydzielone zadania w wymiarze niższym od zakładanego i wykonał je w wymiarze nie niższym niż 90% przydzielonych zadań.

 • Pracownik traci prawo do premii regulaminowej w przypadku:
  • spóźnienia się w ciągu kwartału więcej niż dwukrotnie do pracy, bez względu na czas spóźnienia,
  • nieobecności w pracy bez usprawiedliwienia więcej niż 1 dzień,
  • wykonania przydzielonych zadań w wymiarze niższym niż 89% tych zadań.
 • Premia regulaminowa nie przysługuje w okresie niezdolności pracownika do pracy i pobierania w tym czasie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32467 )
Array ( [docId] => 32467 )

Array ( [docId] => 32467 )