Wypowiedzenie dla osoby rozliczającej płace i kadry

Autor: Joanna Kaleta
Data: 14-03-2016 r.

Osoba rozliczająca wynagrodzenia odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie swoich obowiązków pracowniczych oraz za szkodę, którą wyrządzi swoim działaniem. Zakres odpowiedzialności zależy od przyznanych przez pracodawcę uprawnień, głównie decyzyjnych.

W przypadku gdy kadrowiec wykonuje czynności w sprawach z obszaru prawa pracy, ale podejmowanie decyzji należy do innego organu (bądź innej osoby), zakres jego obowiązków powinien być określony w umowie o pracę i regulaminie pracy. Natomiast w sytuacji gdy kadrowiec ma dokonywać w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i podejmować decyzje w tym obszarze, to uprawnienia takie powinny wynikać z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (zazwyczaj umowy zlecenia) lub udzielonego kadrowcowi pełnomocnictwa.

Może się także zdarzyć, że z powodu działania kadrowca pracodawca poniesie szkodę. Szkoda ta może polegać na tym, że na pracodawcę zostanie nałożona kara grzywny za zaniżanie pracownikom wymiaru urlopu wypoczynkowego czy obowiązek wypłaty odszkodowania w związku z niewydaniem pracownikowi w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Stosownie do art. 114 kp kadrowiec, który wskutek niewykonania lub nie należytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych przepisami Kodeksu pracy. Jeżeli działa z winy nieumyślnej, to ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda (art. 115 kp). Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednakże nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego kadrowcowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 kp). Natomiast w przypadku gdy kadrowiec wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 kp), nawet jeśli oznacza to odszkodowanie w wysokości jego rocznej pensji.

Przykład:

Pracownik zajmujący się w zakładzie pracy sprawami pracowniczymi zaniedbał obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników. W wyniku tego zaniedbania inspekcja pracy nałożyła na pracodawcę karę grzywny w wysokości 1.000 zł. W związku z wyjaśnieniami złożonymi przez kadrowca pracodawca ustalił, że pracownik ten ponosi winę za zaniedbanie swoich obowiązków. Pracodawca zamierza dochodzić od kadrowca odszkodowania odpowiadającego szkodzie, jaką poniósł – tj. 1.000 zł. Pracodawca faktycznie poniósł stratę finansową w wysokości 1.000 zł, a kadrowiec przyznał się do winy i nie wykazał żadnych okoliczności na swoje usprawiedliwienie, dlatego też pracodawca ma wszelkie podstawy do tego, by ubiegać się o odszkodowanie w takiej wysokości.

Joanna Kaleta, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38730 )
Array ( [docId] => 38730 )

Array ( [docId] => 38730 )