Brak oświadczenia pracownika a ubezpieczenia na urlopie wychowawczym

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Przed zgłoszeniem do ubezpieczeń pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca musi uzyskać od niego oświadczenie o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń, jak również o nieposiadaniu prawa do emerytury lub renty.

Oto wzór oświadczenia do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym:

Oświadczenie

do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych
osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

(wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Nazwisko Nowakowski

Imię Tadeusz

Data urodzenia 23 czerwca 1970 r. PESEL 70062356321

NIP…………….. seria i nr dokumentu tożsamości: dowód-paszport* ………………...

Miejsce zamieszkania 87-987 Gdańsk, ul. Nadbrzeżna 12.

Oświadczam, że:

- mam ustalone prawo do emerytury Tak/Nie,*

- mam ustalone prawo do renty** Tak/Nie,*

jeśli tak, podać, od kiedy oraz numer decyzji ............................................................,

- posiadam inny tytuł/y do ubezpieczeń społecznych Tak/Nie,*

jeśli tak, podać jaki: ………………………………………….

jeśli tak, podać okres/y (od kiedy do kiedy): ………………………………………...

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika składek.

12 czerwca 2012 r. Tadeusz Nowakowski

(data ) (podpis)

* niepotrzebne skreślić.

** z wyjątkiem rent przyznanych na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównawcza) oraz rent socjalnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 ze zm.).

Podobne oświadczenie musi być złożone przed zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie wymagane informacje mogą być zawarte w jednym formularzu.

Do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia, mają prawo pracownicy posiadający co najmniej 6-miesięczny staż zawodowy. Do stażu zawodowego wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem wymagającym osobistej opieki – jeśli zostanie to potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat. Nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika, który powinien być złożony w formie pisemnej nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 186, 188 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32509 )
Array ( [docId] => 32509 )

Array ( [docId] => 32509 )