Kontrola ZUS ZLA jest prawem pracodawcy

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 29-07-2013 r.

Jeżeli pracodawca ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy pracownik właściwie wykorzystuje okres zwolnienia lekarskiego określony na ZUS ZLA, trzeba go skontrolować. Prawo to przysługuje jednak tylko pracodawcom uprawnionym do wypłaty świadczeń chorobowych. Pozostali mogą wystąpić o przeprowadzenie kontroli do właściwej jednostki ZUS.

Przed kontrolą należy wyznaczyć osobę, która tym się zajmie, wystawiając jej imienne upoważnienie. Może być ono jednorazowe albo stałe i uprawnia do wykonywania kontroli w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu albo miejscu zatrudnienia pracownika.

 

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

PPH „Renowator”

ul. Podgórna 1

00-123 Warszawa

(nazwa i adres pracodawcy)

U p o w a ż n i e n i e

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) upoważniam niniejszym Pana/Panią Roberta Malinowskiego do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy.

Upoważnienie jest ważne od 12 lipca 2013 r. łącznie z legitymacją pracowniczą nr 29/2010 lub dokumentem tożsamości nr ……. wydanym dnia ……….

Ewa Klimczuk

(podpis pracodawcy)

W razie stwierdzenia, że chory nieprawidłowo wykorzystuje okres zwolnienia lekarskiego kontrolujący powinien sporządzić protokół, którego wzór również zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. W dokumencie tym należy podać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA, oraz przedłożyć go pracownikowi w celu wniesienia przez niego uwag.

Protokół stwierdzający nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty świadczenia i może być pomocny w sytuacji, jeżeli planujemy rozwiązać umowę z często chorującym pracownikiem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32546 )
Array ( [docId] => 32546 )