Reklamacja błędnej informacji o stanie konta w ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 14-04-2014 r.

ZUS zakończył wysyłanie do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Informacji o stanie konta za lata 2011 i 2012 (łącznie za dwa lata). Ubezpieczony, który otrzymał Informację o stanie konta w ZUS, powinien dokonać weryfikacji danych w niej zawartych.

Jeśli ubezpieczony stwierdził w informacji o stanie konta nieprawidłowości dotyczące:

  1. danych identyfikacyjnych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego albo paszportu,
  2. danych adresowych,
  3. kwot składek za 2011 lub 2012 rok (w wysokości nominalnej – I filar),

powinien zwrócić się do płatnika składek w celu wyjaśnienia, czy w dokumentach przekazanych do ZUS zostały podane poprawne dane.

Błędne lub nieaktualne dane identyfikacyjne

W sytuacji gdy w wyniku weryfikacji danych przekazanych do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane identyfikacyjne ubezpieczonego lub dane, które przekazał są nieaktualne, zobowiązany jest dokonać korekty/zmiany danych.

O wszelkich zmianach lub korektach danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) należy zawiadomić ZUS na formularzu ZUS ZIUA.

Przykład:

Pani Katarzyna w otrzymanej Informacji o stanie konta stwierdziła, że podany w niej PESEL jest błędny, zamiast 64033102742 zapisano 64032102742. Zgłosiła się do płatnika, który w wyniku weryfikacji danych stwierdził, że popełnił błąd w dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZUA. Oznacza to, że musi skorygować błędny PESEL przez przekazanie do ZUS dokument ZUS ZIUA.

Błędne lub nieaktualne dane adresowe

Jeśli w wyniku weryfikacji danych przekazanych do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane adresowe ubezpieczonego lub dane, które przekazał są nieaktualne, zobowiązany jest dokonać korekty/zmiany danych. Służy do tego druku ZUS ZUA przekazany w trybie korekty lub zmiany.

Przykład:

W Informacji, którą otrzymał pan Krzysztof, figuruje nieaktualny adres. Ubezpieczony zgłosił się do płatnika z prośbą o zweryfikowanie danych przekazanych do ZUS. W wyniku analizy danych płatnik stwierdził, że nie poinformował ZUS o nowym adresie pana Krzysztofa. Musi więc przekazać do ZUS dokument ZUS ZUA w trybie zmiany, podając aktualny adres.

Niewłaściwa kwota składek

W sytuacji gdy w wyniku weryfikacji danych zawartych w imiennym raporcie miesięcznym przekazanym do ZUS płatnik stwierdził, że przekazał błędne dane dotyczące ubezpieczonego, musi dokonać korekty danych.

Korygując imienne raporty miesięczne, płatnik składek powinien pamiętać o kilku zasadach:

  1. Raporty za danego ubezpieczonego koryguje się w ramach raportu danego typu, tj. odrębnie dla raportów składkowych (ZUS RCA, ZUS RZA) i odrębnie dla raportu świadczeniowego (ZUS RSA) w ramach danego 6-znakowego kodu tytułu ubezpieczenia (przykład 3).
  2. W przypadku gdy płatnik nie wypłacił w danym miesiącu ubezpieczonemu wynagrodzenia, składa za niego imienny raport miesięczny „zerowy”, tzn. w pola dotyczące podstaw wymiaru składek oraz kwot składek wpisuje „0,00”.
  3. Jeżeli płatnik składek pomylił się w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (tj. w nazwisku lub imieniu albo identyfikatorze numerycznym) wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym, musi złożyć za tego ubezpieczonego poprawnie wypełniony raport.
  4. Jeżeli w trakcie danego roku zarobki ubezpieczonego przekroczyły kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, tj. trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok, składka od nadwyżki ponad tę kwotę jest nienależna. W imiennym raporcie miesięcznym, w polu dotyczącym podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz w polach dotyczących składek na te ubezpieczenia płatnik wykazuje „0,00”. W 2011 roku kwota ograniczenia wynosiła – 100.770 zł, w 2012 r. zaś – 105.780 zł.
Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34652 )
Array ( [docId] => 34652 )

Array ( [docId] => 34652 )