Emeryt korzysta z ZFŚS w szkole, z której przeszedł na emeryturę

Autor: Jadwiga Drzystek
Data: 02-04-2014 r.

Szkoła, w której pracownik przeszedł na emeryturę, dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranej przez niego emerytury. Odpis w tej wysokości wraz z innymi naliczonymi odpisami podstawowymi na pozostałych pracowników i emerytów oraz rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, stanowi jeden fundusz w szkole.

Środki na odpisy dla emerytów planowane są w budżecie państwa oraz przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego jako dotacja celowa na zadania własne. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu określa pracodawca w regulaminie.

 

W sytuacji natomiast, gdy emeryt ponownie nawiąże stosunek pracy w nowym zakładzie pracy i w tym nowym zakładzie będzie utworzony fundusz świadczeń socjalnych (czyli będzie to pracodawca funkcjonujący w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, które mają obowiązek tworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, bądź też inny pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, który utworzył fundusz), wówczas emeryt staje się pracownikiem nowego zakładu prac i może korzystać ze świadczeń socjalnych na zasadach jak inni pracownicy tego zakładu wynikających z regulaminu zakładowego świadczeń socjalnych.

Jednocześnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z tym zakładem, ten zakład jako ostatni pracodawca, będzie zobowiązany do dokonania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na rzecz emeryta. Zwrot „emeryt – były pracownik zakładu” należy łączyć z tym zakładem pracy, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do statusu emeryta (uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r.; I PZP 56/91).

Jak dalej wynika z jej uzasadnienia, status pracownika jest bowiem „mocniejszy” od statusu emeryta, jeżeli emeryt ponownie podejmie pracę, to świadczenia przysługują mu nie z tej racji, że jest emerytem, lecz dlatego że jest pracownikiem. Oznacza to, że jeżeli pracownik zaprzestaje pracy i nabywa prawo do emerytury to staje się emerytem – byłym pracownikiem tego zakładu pracy, u którego był bezpośrednio (ostatnio) zatrudniony przed nabyciem tego prawa.

Jadwiga Drzystek, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34547 )
Array ( [docId] => 34547 )

Array ( [docId] => 34547 )