Ochrona stosunku pracy pracownika w wieku przedemerytalnym

Data: 21-11-2012 r.

Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracodawca nie może złożyć wypowiedzenie stosunku pracy. Pod warunkiem jednak, że okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona stosunku pracy nie obowiązuje tylko w razie ogłoszenia upadłości i likwidacji zakładu pracy.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje tylko zatrudnionemu, który osiągnie i odpowiedni wiek i staż pracy. Dlatego nie może z niej skorzystać pracownik, któremu wprawdzie brakuje niespełna 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale wraz z jego osiągnięciem nie będzie miał okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury.

Ochrona przedemerytalna obejmuje pracowników, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie chodzi o lata kalendarzowe, ale o rok rozumiany jako 365 następujących po sobie dni. Jeśli zatem pracownik skończy 65 lat 31 października 2012 r., to ochrona przedemerytalna zaczęła obowiązywać 31 października 2008 r. o godz. 0.00. Wiek osoby fizycznej jest liczony tak, jak inne terminy w prawie cywilnym, z tą różnicą, że kolejny rok zaczyna się już z początkiem dnia. Okres ochronny należy liczyć od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, a nie od dnia rzeczywistego ustania stosunku pracy;
  • okres zatrudnienia pracownika umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wieku. Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

  • pracodawca zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Prawo ustanawia zakaz wypowiadania umowy o pracę w okresie ochronnym. Nie dotyczy on jednak np. rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron czy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez pracownika. Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym dotyczy nie tylko umów o pracę na czas nieokreślony, ale wszystkich rodzajów umów podlegających wypowiedzeniu.

Podstawa prawna:

  • art. 116 ust. 5, art. 125, 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412),
  • art. 30, 36 § 1, art. 39, 45, 921 § 1, art. 97 Kodeksu pracy,
  • art. 84 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32577 )
Array ( [docId] => 32577 )