Rozwiązanie stosunku pracy a uzyskanie świadczenia przedemerytalnego

Data: 29-07-2013 r.

Rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego na mocy porozumienia stron uprawnia pracowników do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, o ile spełnią pozostałe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia.


Świadczenie przedemerytalne
mogą uzyskać m.in. takie osoby, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a które wcześniej:

  • ukończyły wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz udowodniły okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat (kobieta) i 35 lat (mężczyzna) albo
  • udowodniły staż ubezpieczeniowy w wymiarze co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna).

Warunkiem uzyskania świadczenia przedemerytalnego przez osoby, których zatrudnienie ustało z przyczyn dotyczących zakładu pracy jest również pozostawanie w stosunku pracy u ostatniego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy, a także spełnienie ogólnych warunków wymaganych od wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, tj.:
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przynajmniej przez sześć miesięcy,
  • brak odmowy powiatowemu urzędowi pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne wraz z odpowiednią dokumentacją w ciągu 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie, przynajmniej przez sześć miesięcy, zasiłku dla bezrobotnych,
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zalicza do przyczyn dotyczących zakładu pracy, których wystąpienie uprawnia do świadczenia przedemerytalnego m. in.:

  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub
  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (w przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników).

Przepisy przewidujące warunki nabywania prawa do świadczeń przedemerytalnych, a także definicja przyczyn dotyczących zakładu pracy zawarta w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie określają wymogów co do formy, w jakich musi zostać rozwiązany stosunek pracy z wymienionych przyczyn. Takiego ograniczenia nie zawierają również przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Co więcej, regulacje te przewidują, że zwolnienie grupowe ma miejsce wtedy, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zajdzie konieczność rozwiązania stosunków pracy z określoną liczbą osób, przy czym rozwiązanie to może nastąpić zarówno w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jak i w drodze porozumienia stron.

Podstawa prawna: art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 170).


Dariusz Noszczak
, ekspert od emerytur i rentZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32601 )
Array ( [docId] => 32601 )

Array ( [docId] => 32601 )