Świadectwo pracy w szczególnych warunkach u prywatnego pracodawcy

Data: 20-11-2013 r.

Podstawę do stwierdzenia okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze może stanowić świadectwo o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Dotyczy to pracodawców, którzy podlegają przepisom resortowym. Prywatny zakład pracy nie jest zobowiązany do powoływania się w świadectwie pracy na przepisy resortowe, ponieważ im nie podlega. Niewskazanie tych przepisów nie będzie przeszkodą do przyznania pracownikowi prawa do emerytury.

Świadectwa pracy w szczególnych warunkach, według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów (zarządzeń resortowych) wydanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., wystawia pracodawca, jego następca prawny albo syndyk lub likwidator.

Świadectwa pracy w szczególnych warunkach mogą również wydawać prywatni pracodawcy, których nie obowiązywały resortowe zarządzenia i nie byli dotychczas zobowiązani do prowadzenia tego rodzaju ewidencji oraz dokonywania stosownych adnotacji w aktach osobowych pracowników. Ci pracodawcy mogą się powoływać wyłącznie na wykazy stanowisk zawarte w załączniku A i B do rozporządzenia.

 

Świadectwo pracy w szczególnych warunkach powinno zawierać dane osobowe oraz informacje o wymiarze czasu pracy, rodzaju stanowiska, na którym wykonywana była praca, i potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami praca na takim stanowisku jest uznana za wykonywaną w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Po 2 czerwca 1996 r. informacje o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą być zamieszczane również na drukach świadectwa pracy.

Dopuszczalne są – jako środki dowodowe w postępowaniu przed organem rentowym o ustalenie uprawnień do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych – kserokopie dokumentów potwierdzające okresy takiej pracy sporządzone przez archiwa na podstawie posiadanej przez nie dokumentacji. Na potwierdzenie okresu pracy w szczególnych warunkach niedopuszczalne są natomiast zeznania świadków oraz zaświadczenia wystawione przez prywatnego pracodawcę.

ZUS wyda decyzję przyznającą prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli na podstawie przedłożonego świadectwa lub zaświadczenia uzna, że pracownik był zatrudniony w szczególnych warunkach na stanowisku wymienionym w wykazie załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., a pracę taką wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32628 )
Array ( [docId] => 32628 )