Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. to 101,6%

Data: 23-02-2014 r.

Od 1 marca emerytury i renty podlegają waloryzacji wskaźnikiem wynoszącym 101,6%. Podwyższeniu podlegają m.in. kwoty najniższej emerytury i renty, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty maksymalnych zmniejszeń.

Waloryzacja polega na pomnożeniu wskaźnikiem waloryzacji kwoty świadczenia oraz podstawy wymiaru (w tych przypadkach, w których podstawa wymiaru jest niezbędna do obliczenia wysokości świadczenia). Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, bez konieczności zgłoszenia wniosku.

Jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana, waloryzacja przeprowadzana jest po podjęciu wypłaty świadczenia.

Przykłady:

Wstrzymana wypłata świadczenia

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została przyznana od 12 grudnia 2010 r. Zainteresowana od 1 stycznia 2011 r. ponownie podjęła zatrudnienie i osiągała przychód w wysokości powodującej zawieszenie renty. Powiadomiła o tym ZUS, w związku z czym wypłatę renty wstrzymano od 1 stycznia 2011 r. Rencistka planuje rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 marca 2014 r. Na wniosek zainteresowanej o podjęcie wypłaty renty ZUS w pierwszej kolejności dokona waloryzacji świadczenia, od 1 marca 2011 r., od 1 marca 2012 r., od 1 marca 2013 r. i od 1 marca 2014 r. Waloryzacją objęte są emerytury i renty przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeżeli prawo do tych świadczeń powstało do 28 lutego 2014 r. Dotyczy to emerytur przyznanych zarówno na starych zasadach, jak i na nowych zasadach.

Emerytura na nowych zasadach

Emerytura obliczona na nowych zasadach na dzień 28 lutego 2014 r. wynosi 2.845,12 zł. Po waloryzacji od 1 marca 2014 r. emerytura wynosi 2890,64 zł (2.845,12 zł x 101,6%). Jeżeli warunki do przyznania świadczenia zostały spełnione przed 1 marca 2014 r., a wniosek o przyznanie świadczenia został zgłoszony po 28 lutego 2014 r., świadczenie takie nie podlega waloryzacji.

Bez waloryzacji

Ubezpieczony spełniał warunki do przyznania emerytury od 2 grudnia 2013 r., jednak z wnioskiem o jej przyznanie wystąpił 8 marca 2014 r. Do 28 lutego 2014 r. pozostawał w ubezpieczeniu. We wniosku o emeryturę wskazał, aby przy ustalaniu wysokości emerytury uwzględnić przepis art. 55 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obliczenie emerytury na nowych i na starych zasadach i wybór wariantu korzystniejszego). ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 marca 2014 r., tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Emerytura ta nie podlega waloryzacji od 1 marca 2014 r., ponieważ zarówno wniosek o emeryturę, jak i prawo do niej powstało od miesiąca zgłoszenia wniosku. Przy ustalaniu wysokości emerytury na starych zasadach przyjęto obowiązującą od 1 marca 2014 r. nową kwotę bazową.

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2015/2016

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pobierz

Polecamy

1531