Wysokość, sposoby obliczania oraz opodatkowanie odpraw emerytalno-rentowych 

Data: 06-09-2013 r.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy albo emerytury, o ile jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń. Przysługuje wszystkim pracownikom przechodzącym na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę. Pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy nawet w przypadku, gdy obowiązujący w firmie regulamin płacowy tego nie przewiduje.  

Sposób ustania stosunku pracy

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem jednorazowym. Odprawy nie otrzyma pracownik przechodzący na rentę rodzinną albo na świadczenie przedemerytalne. Uzyskanie prawa do odprawy emerytalno-rentowej uzależnione jest m.in. od ustania stosunku pracy. Może to nastąpić za porozumieniem stron, w trybie wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia. Odprawa może też przysługiwać w razie wygaśnięcia umowy okresowej. Prawo do odprawy emerytalno-rentowej nie przysługuje w sytuacji, jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trybie bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka).

Wysokość świadczenia i sposób jego obliczania

Kwota minimalna odprawy odpowiada 1-miesięcznemu wynagrodzeniu danego pracownika. Pracownik nie może więc otrzymać niższej odprawy, może natomiast otrzymać wyższe świadczenie. Podczas obliczania odprawy emerytalno-rentowej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W podstawie wymiaru odprawy emerytalno-rentowej uwzględnia się wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacone pracownikowi.

Najprostsza sytuacja wystąpi wówczas, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się tylko składniki określone w stałych miesięcznych stawkach. W takim przypadku podstawę wymiaru odprawy emerytalno-rentowej będzie stanowić wynagrodzenie w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tej odprawy. W przypadku składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc do podstawy wymiaru odprawy emerytalno-rentowej przyjmuje się przeciętną wysokość tych składników z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy (ustania stosunku pracy w związku z przejściem na świadczenie emerytalno-rentowe). Przy obliczeniach nie uwzględnia się miesiąca, w którym pracownik nabył prawo do odprawy.

Z podatkiem, ale bez składek

Odprawy emerytalno-rentowe są przychodem ze stosunku pracy. Nie są więc zwolnione z podatku PIT – nalicza się od nich podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Od odpraw tych nie trzeba natomiast naliczać składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zabronione kupowanie prezentów ze środków ZFŚS

Zdarza się, że pracodawcy często też kupują pracownikom odchodzącym na emeryturę upominki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postępowanie to jest nieprawidłowe. Środki funduszu mogą być przeznaczone tylko na działalność socjalną, a zakup upominku pracownikowi odchodzącemu na emeryturę nie kwalifikuj się do takiej działalności. Zakup taki może być zakwestionowany w razie kontroli skarbowej. Upominki tego rodzaju mogą być kupowane ze środków obrotowych firmy.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32607 )
Array ( [docId] => 32607 )

Array ( [docId] => 32607 )