Pracodawca pomaga w przygotowaniu dokumentacji emerytalnej

Data: 02-09-2013 r.

Gdy pracownik był zatrudniony wcześniej u innych pracodawców, pracodawca, który obecnie go zatrudnia, powinien mu pomóc w skompletowaniu dokumentacji emerytalnej. Pracodawca kompletujący dokumentację emerytalną pracownika powinien też wypełnić ZUS Rp-6.

Może się zdarzyć, że zakład pracy, u którego pracownik był poprzednio zatrudniony, uległ likwidacji lub przekształceniu i przekazał dokumentację pracowniczą na przechowanie. W takiej sytuacji pracodawca przygotowujący dokumentację emerytalną pracownika powinien mu pomóc w dotarciu do dokumentacji emerytalnej, a następnie uzyskać od podmiotu przechowującego te dokumenty uwierzytelnione kserokopie, odpisy, wypisy lub wyciągi z tych dokumentów.

Pracodawca kompletujący dokumentację emerytalną pracownika powinien też pamiętać o wypełnieniu ,,Informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych” (ZUS Rp-6), odbierając od pracownika podpis na tym dokumencie. W informacji tej należy podać dokładne daty początkowe i końcowe poszczególnych okresów składkowych i nieskładkowych oraz wskazać dowody potwierdzające te okresy. Jeśli pracownik był zatrudniony również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym dokumentem (zamiast ZUS Rp-6) jest formularz unijny ,,Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (E 207 PL). Jeśli nie ma możliwości pozyskania świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzającego staż i zarobki z poprzednich miejsc pracy, należy pamiętać, że można je udowodnić za pomocą innych dokumentów.

 


Najważniejszym z nich jest legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy zaopatrzone w pieczątkę imienną osoby dokonującej wpisu lub odpowiedzialnej za taki wpis. Jeśli legitymacja została wystawiona po rządami przepisów nie przewidujących takiego obowiązku (do 16 czerwca 1991 r.) i w związku z tym nie zawiera pieczątki imiennej, ZUS może uznać taki wpis, jeśli nie budzi on wątpliwości co do jego autentyczności. Wybrane okresy składkowe i nieskładkowe mogą być ponadto udowadniane za pomocą innych środków dowodowych (np. decyzji i zaświadczeń określonych organów, potwierdzeń ubezpieczenia przez ZUS, książeczki wojskowej, zaświadczenia sądu, zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia określonych osób, umów i pism czy legitymacji).

Środkiem dowodowym potwierdzającym niektóre okresy mogą być również zeznania świadków. Pełny wykaz środków dowodowych potwierdzających poszczególne okresy składkowe i nieskładkowe można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Pracodawca powinien przekazać dokumentację emerytalną pracownika do jednostki ZUS właściwej ze względu na jego miejsce zameldowania na pobyt stały. Jeśli pracownik mieszka za granicą w państwie, z którym Polska nie podpisała umowy międzynarodowej w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, dokumentację emerytalną należy skierować do oddziału ZUS właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

W niektórych przypadkach dokumentację emerytalną pracownika należy jednak złożyć w placówce ZUS wyznaczonej przez prezesa tego urzędu (wykaz tych jednostek można znaleźć w serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Dotyczy to sytuacji, gdy o emeryturę ubiega się:

  • osoba zamieszkała za granicą – w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a także w państwie, z którym Polska podpisała umowę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, nawet jeśli posiada wyłącznie okresy ubezpieczenia w Polsce,
  • osoba mieszkająca w Polsce lub za granicą w ww. krajach i mająca okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w wymienionych wyżej krajach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32604 )
Array ( [docId] => 32604 )