Zwolnienie z pracy emeryta – zmiany w 2013 r.

Data: 26-11-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny nie może być jedynym powodem zwolnienia z pracy. Zasada ta wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja ma uchylić przepisy umożliwiające rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Podstawowe znaczenie przy takim zwolnieniu z pracy ma tu zasada niedyskryminacji.

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • rasę,
 • religię,
 • narodowość,
 • przekonania polityczne,
 • przynależność związkową,
 • pochodzenie etniczne,
 • wyznanie,
 • orientację seksualną,
 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

jest niedopuszczalna.

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytura i zwolnienie z pracy a prawo unijne

Prawo unijne również zawiera regulacje dotyczące walki z dyskryminacją ze względu na wiek (dyrektywa Rady 200/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy). Zgodnie z nimi rozwiązanie stosunku pracy z powodu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego (67 lat) jest możliwe tylko wówczas, jeżeli jest to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem dotyczącym polityki zatrudnienia i rynku pracy i jeżeli stanowi to właściwy i konieczny środek do realizacji powyższego celu.

Przypomnijmy, że wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany aż do osiągnięcia wieku 67 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Stopniowo oznacza, że docelowy wiek 67 lat w przypadku kobiet zostanie osiągnięty w 2040 r., a w przypadku mężczyzn w 2020 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637),
 • projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Autor: Katarzyna Borkowska – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32580 )
Array ( [docId] => 32580 )