Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu

Kategoria: Nagrody i premie
Data: 28-08-2018 r.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w szczególny sposób do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Ten rodzaj gratyfikacji zatrudniona osoba otrzymać może np. za szczególne osiągnięcia w pracy na określonym stanowisku (np. wysoki wskaźnik wydajności lub sprzedaży) bądź innowacyjność wpływającą na usprawnienie określonych procesów zachodzących w organizacji (np. poprawienie obiegu dokumentów wpływające na możliwość szybszego zafakturowania złożonych zamówień).

Przydzielanie pracownikom nagród może następować również wtedy, gdy w umowach o pracę lub w aktach wewnątrzzakładowych brak jest jakiejkolwiek wzmianki o tego typu gratyfikacjach.

 

W uzasadnieniu wyroku SN z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II PK 144/14) czytamy, że „nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnego warunku, a jej przyznanie stanowi konsekwencję wykonywania zadań przez wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych”.

Skuteczne zawiadomienie przez zakład pracy o przyznaniu nagrody rodzi po stronie pracownika prawo domagania się wypłaty takiego świadczenia nawet przed sądem. W takich okolicznościach nagroda staje się wymagalna w terminie wskazanym w oświadczeniu pracodawcy jako termin wypłaty (wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 1990 r., sygn. akt I PR 236/90).

Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody powinien być złożony do akt osobowych pracownika i nie powinien być z nich usuwany.

 

      pieczątka pracodawcy

                                                                                               Pan/i

      ……………………………………         imię i nazwisko pracownika

............................................... ……………………………….…..

            stanowisko

…………………………………..

     Pion / Dział / Departament

Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej

Niniejszym zawiadamiam, że została Pani/Panu* przyznana nagroda pieniężna w wysokości

……………………… zł brutto, w związku z wzorowym wykonywaniem obowiązków

pracowniczych, w szczególności za ………….………………….………………………………

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc………………… 20 … r.

Odpis niniejszego pisma w sprawie przyznania nagrody zostanie dołączony do Pani/Pana* akt osobowych, zgodnie z wymogiem art. 105 Kodeksu pracy.

Z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych

……….………...............

                                               (podpis pracodawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentowania pracodawcy)

___________________

* niepotrzebne skreślić

Mariusz Pigulski specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40960 )
Array ( [docId] => 40960 )